वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना.

Tanda Vasti Pic

शासन निर्णय क्रमांक: तांसुयो-२०१७/प्र.क्र.८४/विजाभज-१, दि. ३० जानेवारी, २०१८. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (3.24 MB)

शासन निर्णय क्रमांक: तासुयो२०१४/प्र.क्र.१६८-अ/विजाभज-१, दिनांक ५ मे, २०१५. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (243 KB)

शासन निर्णय क्रमांक: तासुयो२०११/प्र.क्र.१०/विजाभज-१/दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१४. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.4 MB)

योजनेचा उद्देश:-

  1.  विमुक्त जाती व भटक्या जमाती समूहांचे तांडे / वस्त्यांना प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून देणे.
  2.  यासाठी या तांडे वस्त्यांमध्ये मुलभूत सुविधा पुरविणे.

योजनेच्या अटी:-

 1. ज्या तांडा वस्तीमध्ये या योजनेतर्गत काम हाती घ्यावयाचे आहे, त्या तांडा वस्तीचे नाव बृहत आराखड्यामध्ये नमूद असावे.

लाभाचे स्वरूप:-  

1.   तांडा वस्तीस पुढील मुलभूत सुविधा पुरवणे- 1) विद्युतीकरण, 2) पिण्याचे पाणी, 3) अंतर्गत रस्ते, 4) गटारे, 5) शौचालये तसेच समाज मंदिर/वाचनालये व शक्य असेल तेथे मुख्य रस्त्याला जोडणाऱ्या रस्त्यांची कामे.

2.   लोकसंख्येच्या  प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

संपर्क:-

संबिधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्त.

Back to Top