विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व्यवसायिक प्रशिक्षण देण्याबाबत योजना.

Students of ITI

शासन निर्णय क्रमांक : इमाव २००३/प्र.क्र.२०८/मावक-३, दि २५ जूलै २००३.pdf(43.6 KB)

योजनेचा उद्देश :

  1. विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र जातीतील अल्पशिक्षीत उमेदवारांना औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये उपलब्ध असलेल्या  प्रशिक्षण सुविधांची व साधन सामुग्रीचा यथा योग्य वापर करुन अल्प कालावधीचे प्रशिक्षण देवून या प्रशिक्षित उमेदवारांना स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी व सेवाविषयक कामे करण्याची संधी मिळावी या करीता विमाप्र व विजाभजच्या विद्यार्थ्यांना व्यवसायिक प्रशिक्षण देण्याची योजना 

योजनेच्या अटी :-

  1. राज्यातील एकंदर 347 कार्यरत औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थेमधून प्रशिक्षण घेत असावे किंवा शिक्षण घेतलेले असावे.
  2. विद्यार्थी हा विमुक्त जाती, भटक्या जमाती / विमाप्र प्रवर्गाचा असावा.

लाभाचे स्वरुप :

  1.  राज्यातील एकंदर 347 कार्यरत औद्यागिक प्रशिक्षण संस्थेमधून प्रशिक्षण देण्याची योजना राबविण्यात येईल.
  2. सदरचे प्रशिक्षण, संस्थेतील नियमित प्रशिक्षणाच्या वेळेनंतर दररोज 4 तास आयोजित केले जाईल.
  3. स्थानिक गरजानुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण दिले जाईल.

संपर्क-

संचालक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय मुंबई

Back to Top