वाहन चालक प्रशिक्षण योजना (विजाभज, इमाव व विमाप्र)

Image related to driving training

शासन निर्णय क्रमांक: मोवाप्र-२०१८/प्र.क्र.९३/विजाभज-१/दि. ११ ऑक्टोबर, २०१८. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (527 KB)

शासन निर्णय क्र. मोवाप्र-२०१६/प्र.क्र.१३५/शिक्षण-१/दि.९ नोंव्हेबर, २०१७. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.37 MB)

शासन निर्णय क्र. मोवाप्र-२०१३/प्र.क्र.२९४/शिक्षण-१/दि.२९ जानेवारी, २०१६. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (285 KB)

योजनेचा उद्देश:-

  1.  विजाभज इमाव व विमाप्र बेरोजगार युवक-युवतींना प्रशिक्षणाद्वारे स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे .
  2. स्वतःच्या पायावर उभे राहून आर्थिक व सामाजिक स्थिरता मिळवून देणे समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले .

योजनेच्या अटी:-

 1)युवक /युवती हा विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील असावा

2) शैक्षणिक पात्रता व वयोमर्यादा परिवहन अधिनियमातील तरतुदीनुसार असावी .

3) शासन सामाजिक न्याय विभागाने निश्चित केलेल्या प्रशिक्षण देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य.

लाभाचे स्वरूप :-

1) वर नमूद प्रशिक्षण प्रकारात दरानुसार शासनाने नियुक्त केलेल्या प्रशिक्षण देणाऱ्या   स्वयंसेवी संस्थेस प्रति प्रशिक्षणार्थी रक्कम अदा करण्यात येते .

2) प्रशिक्षण कालावधी मध्ये जिल्हा कार्यालय ते प्रशिक्षण केंद्रापर्यंत जाण्या-येण्याचे भाडे आरोग्य तपासणी छायाचित्र चालकाचा कच्चा व पक्का परवाना व बिल्ला राहण्याची व जेवणाची व्यवस्था इत्यादी प्रशिक्षण संस्थेमार्फत पुरवण्यात येते.

संपर्क:-

संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्त

Back to Top