ई-निविदा/जाहिरात

अ.क्र निविदा दिनांक निविदा शीर्षक वर्णन सादर करण्याची अंतिम तारीख निविदा उघडण्याची तारीख निविदा कागदपत्र
1 सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षाकरिता विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत मुला-मुलींना परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची जाहिरात. - 30/06/2024 01/06/2024 कागदपत्रे पहा
Back to Top