आश्रमशाळा

Running Ashram schools for Children of Sugarcane cutting labour

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठीच्या आश्रमशाळा

तपशील पहा
Running Ashram schools for Children of Sugarcane cutting labour

उसतोड कामगारांच्या मुलांमुलींसाठी निवासी आश्रमशाळा

तपशील पहा
Running Ashram schools for Children of Sugarcane cutting labour

विद्यानिकेतन शाळा चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्यक अनुदान योजना

तपशील पहा
Running Ashram schools for Children of Sugarcane cutting labour

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निवासी कनिष्ठ महाविद्यालये

तपशील पहा
Back to Top