मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना

Running Ashram schools for Children of Sugarcane cutting labour

भारत सरकारच्या डॉ.आंबेडकर मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (डी.एन.टी.) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना

तपशील पहा
Running Ashram schools for Children of Sugarcane cutting labour

भारत सरकारची इतर मागास प्रवर्गासाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना.

तपशील पहा
Running Ashram schools for Children of Sugarcane cutting labour

सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत इतर मागास प्रवर्गातील इयत्ता 5 वी 7 वी मध्ये शिकणाऱ्या मुलींना शिष्यवृत्ती योजना

तपशील पहा
Running Ashram schools for Children of Sugarcane cutting labour

सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विजाभज, विमाप्र व इतर मागास प्रवर्गातील इयत्ता 8 वी ते 10 वी मध्ये शिकणाऱ्या मुलींना शिष्यवृत्ती योजना

तपशील पहा
Running Ashram schools for Children of Sugarcane cutting labour

सैनिक शाळेत शिकणाऱ्या विजाभज, विमाप्र विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता देण्याबाबत योजना

तपशील पहा
Back to Top