स्व.वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार योजना

Illustration of a trophy

शासन निर्णय, क्रमांक-पुरस्कार 2018/प्र.क्र.179/शिक्षण, दिनांक 30 जानेवारी, 2019. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (3.73 MB)

शासन निर्णय, क्रमांक-संकीर्ण 2013/प्र.क्र.65/विजाभज-1, दिनांक 4 मार्च, 2017. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (134 KB)

 

योजनेचा उद्देश :

  1. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील मुला-मुलींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे,
  2. त्यांची शैक्षणिक प्रगती करणे व उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करणे

योजनेच्या अटी :-

  1. विदयार्थी/विदयार्थींनी हा विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील असावा.
  2. विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातून इयत्ता 10 वी व 12 वी परिक्षेमध्ये राज्यात /विभागात सर्वप्रथम आलेला असावा.

लाभाचे स्वरुप :-

  1. राज्यातून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परिक्षा मंडळाच्या इयत्ता 10 वी व 12 वी परिक्षेत विमुक्त जाती / भटक्या जमाती प्रवर्गातून सर्वप्रथम आलेल्या विद्यार्थी व विद्यार्थीनीला प्रत्येकी  रु.1.00 लाख, स्मृति चिन्ह व प्रमाणपत्र
  2. विभागातून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परिक्षा मंडळाच्या इयत्ता 10 वी व 12 वी परिक्षेत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातून सर्वप्रथम आलेल्या विद्यार्थी व विद्यार्थीनीला प्रत्येकी  रु.51 हजार, स्मृति चिन्ह व प्रमाणपत्र

संपर्क :-

1. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

Back to Top