सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विजाभज, विमाप्र व इतर मागास प्रवर्गातील इयत्ता 8 वी ते 10 वी मध्ये शिकणाऱ्या मुलींना शिष्यवृत्ती योजना

सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विजाभज, विमाप्र व इतर मागास प्रवर्गातील इयत्ता 8 वी ते 10 वी मध्ये शिकणाऱ्या मुलींना शिष्यवृत्ती योजना

शासन निर्णय शिष्यवृत्ती २०१८/ प्र. क्र. २८३/ शिक्षण, ३० जाने, २०१९. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (3.10 MB)

शासन निर्णय, सामा.न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. इमाव 2003/ प्र.क्र.201/मावक-3

योजनेचा उद्देश :

1 ) मुलीमध्ये शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी.

2 ) शिक्षणातील मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे.

3 ) शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य व्हावे.

योजनेच्या अटी :-

  1. विद्यार्थ्यानी विजाभज /  विमाप्र /इतर मागास प्रवर्गातील असावी.
  2. विदयार्थीनी इयत्ता 8 वी ते 10 वी मध्ये मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थेमध्ये शिक्षण घेणारी असावी.
  3. उत्पन्नाची अट लागू नाही.
  4. शिक्षण घेत असावी.

लाभाचे स्वरुप :-

  1. इयत्ता 8 वी ते 10 वी मधील विजाभज / विमाप्र/ इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थींनींना प्रतिमहा

रुपये 100/- प्रमाणे  10 महिन्यासाठी रुपये 1000/- शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

संपर्क :-

1. संबंधित जिल्हयाचे समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद

2. समाजकल्याण अधिकारी वर्ग-2, बृहन्मुंबई

3. संबंधित विदयालयाचे मुख्याध्यापक

Back to Top