महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (महाज्योती)

सदरहू संस्थेची नोंदणी कंपनी कायदा, २०१३ अंतर्गत नियम ८ अन्वये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 

सदर संस्थेचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील.

सदर संस्थेबाबत अधिक जाणून घेण्यासाठी http://www.mahajyoti.org.in External website that opens in a new window या संकेतस्थाळाला भेट द्या व खालील नमूद केलेल्या शासन निर्णय पहा.

शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र. १११/मावक, दि. ०८/०८/२०१९. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (55 KB)

Back to Top