महात्मा बसवेश्वर सामाजिक समता-शिवा पुरस्कार

Illustration of a trophy

शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.२८/विजाभज-१/दिनांक: ८ मार्च, २०१९. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (3.3 MB)

शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण- 2016/प्र.क्र.467/महामंडळे,दि. 8/06/2016. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1.62 MB)

उद्दिष्ट:-

वीरशैव लिंगायत समाजासाठी सामाजिक, कलात्मक, समाज संघटनात्मक, अध्यात्मिक प्रबोधन व साहित्यिक क्षेत्रात काम करीत असलेल्या व्यक्तींच्या व संस्थांच्या कामाची दाद/दखल घ्यावी व इतरांना त्यापासून प्रेरणा मिळावी, जेणेकरून या समाजातील समाजसेवक, कलावंत, समाज संघटनात्मक कार्यकर्ते, अध्यात्मिक प्रबोधनकार व साहित्यिक सरसावून पुढे यावेत.

सामाजिक कार्याचे स्वरूप:-

या योजनेनुसार वीरशैव-लिंगायत समाजाकरिता सामाजिक, शैक्षणिक, संस्कृतीक, समाज संघटनात्मक, अध्यात्मिक प्रबोधन व आर्थिकदृष्ट्या कल्याणासाठी झटणारे नामवंत समाजसेवक, कलावंत, समाज संघटनात्मक कार्यकर्ते, अध्यात्मिक प्रबोधनकार व साहित्यिक तसेच सामाजिक संस्था असाव्यात.

पुरस्काराचे स्वरुप:-

वीरशैव-लिंगायत समाजासाठी कार्य करणारे समाजसेवक, कलावंत, समाज संघटनात्मक कार्यकर्ते, अध्यात्मिक प्रबोधनकार व साहित्यिकांसाठी:-

  1. शासनाने मान्यता दिलेले सन्मानपत्र, स्मृतिचिन्ह
  2. रु.25000/- रोख रक्कम
  3. एक शाल किंवा साडी खण आणि श्रीफळ

वीरशैव लिंगायत समाजासाठी कार्य करणाऱ्या सामाजिक संस्थेसाठी:-

  1. शासनाने मान्यता दिलेले सन्मानपत्र
  2. स्मृतिचिन्ह यावर संस्थेचे नाव असेल
  3. रु. 51000/- रोख रक्कम
  4. शाल व श्रीफळ

संपर्क  :-

संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्त समाजकल्याण.

Back to Top