माहितीचा अधिकार

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

विस्तार इमारत, १३९, पहिला मजला मंत्रालय

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई-४०००३२

माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम (४) (१) (ख) नुसार माहिती

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग माहितीचा अधिकार- १५ नोव्हेंबर, २०२१.

Back to Top