इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृह योजना

Animated Pic of Building.

केंद्र शासनाच्या बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजनेअंतर्गत एकूण ३६ शासकीय वसतिगृह निर्माण करणे हे सदर योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. 

सदर योजनेच्या अटी व शर्ती तसेच स्वरूप खालील नमूद केलेल्या शासन निर्णयात देण्यात आलेले आहे. 

शासन निर्णय: इमाव-२०१६/प्र.क्र.५८/विजाभज-०१/दि. २२ ऑगस्ट, २०१९. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (3.20 MB)

शासन निर्णय क्रमांक: इमाव-२०१६/प्र.क्र.५८/विजाभज-१/दि. ३० जानेवारी, २०१९. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (3.09 MB)

Back to Top