इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काचे व परीक्षा शुल्काचे प्रदान योजना

Students studying in classroom

शासन निर्णय क्रमांक:-शिवृत्ती 2021/प्र.क्र.26/शिक्षण,दि.22.03.2021. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (644 KB)

शासन निर्णय क्र.इमाव-2002/प्र.क्र.414/मावक-3, दि.29.05.2003. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (372 KB)

योजनेचा उद्देश :

  • इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण घेणेस उद्युक्त व्हावे व त्यांना प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने इयत्ता अकरावी पासून ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती शिक्षण शुल्क व  परीक्षा शुल्क संबंधित विद्यार्थ्यांना अदा करणे.

योजनेच्या अटी :-

  1. लाभार्थी व मान्यताप्राप्त शाळेत शिक्षण घेत असावा.
  2. लाभार्थी इतर मागास प्रवर्गातील असावा.
  3. पालकांची उत्पन्न मर्यादा 1.50 लाखांची असावी.
  4. उत्पन्नाचा दाखला व व जातीचे प्रमाणपत्र
  5. महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र
  6. शैक्षणिक पात्रता इ.10 वी पास व पुढील शिक्षण चालू असावेत.

लाभाचे स्वरुप :-

  • अर्ज विहित नमुन्यात मिळण्याचे ठिकाण (विनामूल्य अथवा अर्जाची किंमत) ई-स्कॉलरशिप संकेत स्थळ- /mahadbtmahait.gov.in वेबसाईटवर नि:शुल्क

संपर्क-

  1. संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य/सेवा पुरविणारी अधिकारी, कर्मचारी
  2.  संबंधित विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण

तक्रार निवारण स्वरुप -

अर्ज निश्चित कालावधीत निकाली न काढल्यास तक्रार करावयाच्या प्राधिकाऱ्यांचे पदनाम

संबंधित विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण.

Back to Top