इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (100टक्के केंद्र पुरस्कृत)

इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (100टक्के केंद्र पुरस्कृत)

शासन निर्णय क्र.इमाव-2002/प्र.क्र.414/मावक-3, दि. 31.03.2004. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (457 KB)

योजनेचा उद्देश :

  1. इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शालांत परिक्षोत्तर शिक्षण घेणेस उद्युक्त करून त्यांना प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने इयत्ता अकरावी पासून ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती शिक्षण शुल्क व  परीक्षा शुल्क संबंधित विद्यार्थ्यांना अदा करणे.

योजनेच्या अटी :-

  1. लाभार्थी व मान्यताप्राप्त शाळेत शिक्षण घेत असावा.
  2. लाभार्थी इतर मागास प्रवर्गातील असावा.
  3. पालकांची उत्पन्न मर्यादा 1.50 लाखांची असावी.
  4. उत्पन्नाचा दाखला, नॉन क्रिमिलेअर व जातीचे प्रमाणपत्र
  5. महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र
  6. शैक्षणिक पात्रता इ.10 वी पास व पुढील शिक्षण चालू असावेत.

लाभाचे स्वरुप :-

  • अर्ज विहित नमुन्यात मिळण्याचे ठिकाण (विनामूल्य अथवा अर्जाची किंमत) ई-स्कॉलरशिप संकेत स्थळ- www.mahadbtmahait.gov.in External website that opens in a new window वेबसाईटवर नि:शुल्क

संपर्क-

 1) संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य/सेवा पुरविणारी अधिकारी, कर्मचारी

2) संबंधित विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण

तक्रार निवारण स्वरुप-

अर्ज निश्चित कालावधीत निकाली न काढल्यास तक्रार करावयाच्या प्राधिकाऱ्यांचे पदनाम

संबंधित विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण

Back to Top