ध्येय

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्गाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासाकरिता विविध कल्याणकारी योजना/कार्यक्रम राबविणे. 

Back to Top