संपर्क

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

पहिला मजला, विस्तारित इमारत,
मंत्रालय, मादाम कामा रोड,
हुतात्मा राजगुरू चौक,
मुंबई - ४०० ०३२
शासनाच्या सर्व विभागासंबंधी माहिती / सेवा / योजना इ.साठी हेल्पलाईन (टोल फ्री- १८०० १२० ८०४०) येथे २४*७   संपर्क साधावा

कार्यालय दूरध्वनी: ०२२ -२२८२३८२१ , २२८२३८२० 

संचालक 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, संचालनालय 

३ चर्च रोड, पुणे १ 
ई मेल - dvjntobcsbcwpune[at]gmail[dot]com
दुरध्वनी क्रमांक - ०२०-२६१२७९०२ 

 

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग,

नवीन प्रशासकीय इमारत, खोली क्र.307,

तिसरा मजला, विधान भवनासमोर,

पुणे-411001.

दूरध्वनी क्रमांक- 020-26053056

ई-मेल - msbccpune[at]gmail[dot]com

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

अ .क्र.

नाव 

पदनाम

कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक

ईमेलआयडी

१.

श्री. नंद कुमार (भा.प्र.से.)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

022-22823811

sec[dot]vjntobcsbcw[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

२.

श्री. दे. आ. गावडे

सहसचिव 

  devappa[dot]gawde[at]nic[dot]in
३. श्री. कैलास साळुंखे  उपसचिव 022-22823824 kailash[dot]salunke[at]nic[dot]in

४.

श्री.सिद्धार्त झाल्टे 

उपसचिव  

 

siddharth[dot]zalte[at]nic[dot]in

५. श्री. किशोर भालेराव सहसचिव   kishor[dot]bhalerao[at]nic[dot]in
६. श्री. जयंत जनबंधु उपसचिव   j[dot]janbandhu[at]nic[dot]in
७. श्री. सचिन सहस्रबुद्धे उपसचिव   sachin[dot]ds[at]nic[dot]in

८.

श्री.आनंद माळी

अवर सचिव

  iasanand2010[at]gmail[dot]com
९. श्री.मंगेश बनसोडे अवर सचिव    mangesh[dot]bansode[at]nic[dot]in
१०. श्री. प. प्र. वाकडे अवर सचिव 022-22823821 parag[dot]wakde[at]nic[dot]in
११. श्री. न. वा. आहेर अवर सचिव   Naendra[dot]aher[at]nic[dot]in

१२.

श्री.कि.आ. फुलझेले

कक्ष अधिकारी

022-22823821

kishor[dot]fulzele[at]nic[dot]in

१३.

श्री.अजित जगताप

कक्ष अधिकारी

022-2282382

ajit[dot]jagtap[at]nic[dot]in

१४.

श्री.समीर पालकर

कक्ष अधिकारी

  sameer[dot]palkar[at]nic[dot]in

१५.

श्री.श्रीनाथ हेंद्रे

कक्ष अधिकारी

  shrinath[dot]hendre[at]nic[dot]in

१६.

श्रीमती. भारती धुरी 

कक्ष अधिकारी

  bharati[dot]dhuri[at]nic[dot]in
१७. श्रीमती. संगीता शेळके कक्ष अधिकारी    sangita[dot]shelke[at]nic[dot]in

१८.

श्री. कैलास ढाकणे

कक्ष अधिकारी

  kailas[dot]dhakane[at]nic[dot]in

१९.

श्री.प्रकाश धावले

कक्ष अधिकारी

022-22823820 prakash,dhawale67[at]nic[dot]in

२०.

श्रीमती. वर्षा सामंत

कक्ष अधिकारी

022-2282380

varsha[dot]samant[at]nic[dot]in
२१. श्री. कमलेश प्र. पवार कक्ष अधिकारी   kamlesh[dot]pawar[at]nic[dot]in

इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे

अ.क्र.

नाव 

पदनाम 

कार्यालय दूरध्वनी 

श्री. दिलीप भा. हळदे, (भाप्रसे)

संचालक

020 26051814

श्रीमती जयश्री सोनकवडे

उपसंचालक (शिक्षण)

020 26111017

श्री. आर. के,. भोसले

सहाय्यक संचालक

020 26052021

यादव गायकवाड

स.क.अ. वर्ग-2

020 26055185

श्री. आर. डी. विरकुड

लेखाधिकारी DDO

020 26127902

श्री.  व्ही. के. गायकवाड

लेखाधिकारी खर्चताळमेळ/

--

प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण अधिकारी 

अ.क्र.

विभाग

प्रादेशिक उपायुक्त

कार्यालय दूरध्वनी 

इ-मेल 

मुंबई/कोकण विभाग श्रीमती वदंना कोचरे

022-27575979/022-27576805

rdycomsj[dot]mumbai[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

dswmdiv[at]yahoo[dot]in
पुणे श्री. बी. . सोळंकी

020-29703051/020-29702310

dswopu[at]gmail[dot]com
नाशिक श्री. भगवान वीर 0253-2236048/49 divnswnsk[at]yahoo[dot]co[dot]in
औरंगाबाद जलील शेख 024 02331538 dswaurangabd[at]yahoo[dot]co[dot]in
अमरावती श्री. सुनिल वारे 0721-2551772 dswoamravati[at]gmail[dot]com
लातूर श्री. अविनाश देवसटवार 023 82255378 dswltr[at]gmail[dot]com
नागपूर

श्री.सिध्दार्थ गायकवाड

071 22222249 rdycomsj[dot]nagpur[at]gmail[dot]com

सहाय्यक आयुक्त दूरध्वनी व इ-मेल आयडी

अ.क्र.

जिल्हा

अधिकारी/कर्मचारी यांचे नांव

एस.टी.डी. कोड 

दूरध्वनी क्रमांक 

मेल आयडी

1. मुंबई शहर

श्रीमती एम.एस.शेरे

०२२ 25275073

mumbaicityspldswo[at]yahoo[dot]com

2. मुंबई उ. नगर अविनाश देवसटवार ०२२ 25222023 spldswo_mumsub[at]yahoo[dot]co[dot]in
3. ठाणे उज्ज्वला सपकाळे ०२२ 25341359 spdswot[at]gmail[dot]com
4. रायगड श्री. खैरनार ०२१४१ 222288 socialwelfareraigads[at]yahoo[dot]com
5. रत्नागिरी ए.एस.बन्ने ०२३५२ 230957 acsworatnagiri[at]gmail[dot]com
6. सिंधुदुर्ग जे.एम.चाचरकर ०२३६२ 228882 spswo-sindhudurg[at]mhsj[dot]gov[dot]in
7. नाशिक श्रीमती वंदना कोचुरे ०२५३ 2236059 dswonashik[at]gmail[dot]com
8. धुळे श्रीमती वैशाली हिंगे ०२५६२ 241812 s[dot]d[dot]s[dot]w[dot]o[dot]dhule[at]gmail[dot]com
9. नंदुरबार राकेश महाजन ०२५६४ 210025 sdswo_ndr[at]yahoo[dot]in
10. जळगाव श्री राकेश पाटील ०२५७ 2263328 dswojalgaon5[at]gmail[dot]com
11. अहमदनगर माधव वाघ ०२४१ 2329378 spldswo[dot]nagar[at]gmail[dot]com
12. पुणे श्री अविनाश शिंदे ०२० 24456336 spldswop[at]gmail[dot]com
13. सातारा आर.ए.कदमपाटील ०२१६२ 234246 sdswosatara[at]gmail[dot]com
14. सांगली श्री. आर.एन. देवडे(प्र) ०२३३ 2374739 sdswosangli[at]gmail[dot]com
15. सोलापूर श्री नागेश चौगुले ०२१७ 2734950 sdswospr[at]gmail[dot]com
16. कोल्हापूर विजयकुमार गायकवाड ०२३१ 2651318 sdswoko[at]gmail[dot]com
17. अमरावती प्राजक्ता डी. इंगळे ०७२१ 2661261 speldswo_amt[at]rediffmail[dot]com
18. बुलढाणा एम.जी. वाट ०७२६२ 242245 socialwelfare[dot]buldana63[at]gmail[dot]com
19. अकोला शरद चव्हाण ०७२४ 2426438 sdswo_akl[at]rediffmail[dot]com
20. वाशिम एम.जी. वाट ०७२५२ 235399 sdswo_washim[at]yahoo[dot]in
21. यवतमाळ विजय साळवे ०७२३२ 242035 spldswo[dot]yml[at]gmail[dot]com
22. नागपूर एम. टी. वानखेडे ०७१२ 2555178 sdswo[dot]nagpur[at]gmail[dot]com
23. वर्धा बाबासाहेब देशमुख ०७१५२ 243331 sdswo123wrd[at]gmail[dot]com
24. भंडारा देवसुदन धारगावे ०७१८४ 252608 swobhv1[at]gmail[dot]com
25. गोंदिया श्री.जाधव (प्र) ०७१८२ 234117 sdswo_gondia[at]hotmail[dot]com
26. चंद्रपूर प्रसाद कुलकर्णी ०७१७२ 253198 chasdswo[at]gmail[dot]com
27. गडचिरोली श्री.विनोद मोहतुरे ०७१३२ 222192 sdswog[at]gmail[dot]com
28. औरंगाबाद जलील शेख ०२४० 2402391 spldswoaurangabad[at]yahoo[dot]com
29. जालना श्रीमती संगिता मकरंद ०२४८२ 225172 spldswo_jalna[at]yahoo[dot]in
30. बीड आर.एम. शिंदे ०२४४२ 222672 spldswo_beed[at]yahoo[dot]in
31. परभणी श्री. टी.एल.माळवदकर ०२४५२ 220595 spldswo_parbhani[at]yahoo[dot]in
32. लातूर एस.आर.दाने ०२३८२ 258485 acswlatur[at]gmail[dot]com
33. नांदेड श्री. बी.एन.वीर ०२४६२ 285477 acswnanded[at]gmail[dot]com
34. हिंगोली सी. के. कुलाल ०२४५६ 223702 acswhingoli[at]gmail[dot]com
35. उस्मानाबाद श्री रवींद्र कदम ०२४७२ 222014 dswo2000[at]yahoo[dot]com
Back to Top