भारत सरकारच्या डॉ.आंबेडकर मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (डी.एन.टी.) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना

भारत सरकारच्या डॉ.आंबेडकर मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (डी.एन.टी.) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना

केंद्रशासनाची सुधारीत मार्गदर्शक सूचना सप्टेंबर 2018

शासन निर्णय प्रमाणक: शिष्यवृत्ती-२०१८/प्र.क्र.४८/शिक्षण/दि. २७ मे, २०१९. PDF file that opens in new window. To know how to open PDF file refer Help section located at bottom of the site. (1 MB)

योजनेचा उद्देश :

  1. विजाभजमधील गरीब कुंटुबातील मुले पालकांच्या पारंपारीक व्यवसायामुळे नियमित शाळेत जावू शकत नाही. त्यामुळे या प्रवर्गातील गरीब कुटूंबातील मुलांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार करणे, प्रोत्साहन देणे,
  2. शिक्षणामधील गळतीचे प्रमाण कमी करणे,
  3. विदयार्थ्यांना शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी व शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे.

योजनेच्या अटी :-

  1. लाभार्थी  शासन मान्यताप्राप्त शाळेत शिक्षण घेत असावा.
  2. लाभार्थी विजाभज, प्रवर्गातील असावा आणि पालकांची उत्पन्न मर्यादा 2 लाखांची असावी

लाभाचे स्वरुप :-

  1. विजाभजमधील 1 ली ते 8 वी तील विदयार्थ्यांना प्रतिमहा रु.100/- प्रमाणे 10 महिन्यांसाठी रु.1000/-शिष्यवृत्ती दिली जाते.
  2. तसेच 9 वी  ते 10 वी मधील विदयार्थ्यांना प्रतिमहा रु.150/- प्रमाणे 10 महिन्यांसाठी रु.1500/-शिष्यवृत्ती दिली जाते.

संपर्क :-

1. संबंधित जिल्हयाचे समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद

2. समाजकल्याण अधिकारी वर्ग-2, बृहन्मुंबई

3. संबंधित विदयालयाचे मुख्याध्यापक

Back to Top