विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठीच्या आश्रमशाळा

Ashramshala

शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: याचिका-७३९८/०५, ८६४१/०५/प्र.क्र.२३/०८/मावक/दिनांक: ७ जून, २००६.pdf(1.47 MB)

शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: याचिका-७३९८/०५, ८६४१/०५/प्र.क्र.२३/०८/मावक/दिनांक: ३१ मे, २००५.pdf(1.5 MB)

शासन निर्णय क्रमांक: विभाशा - २००२/प्र.क्र.३९/मावक - ६, दि. १६ ऑक्टोबर २००३.pdf(125 KB)

योजनेचे  स्वरुप :-

भटक्या विमुक्त जातीच्या मुलांमुलींवर चांगले संस्कार घडावेत, त्यांना शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी त्यांचे शैक्षणिक गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, या हेतूने विजाभज प्रवर्गाच्या मुलामुलींना शैक्षणिक साहित्य पुरवून मोफत निवास, भोजन, शैक्षणिक, क्रीडा व आरोग्य सुविधा देवून विजाभज प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण देण्याकरीता राज्यात सन 1952-53 पासून सर्वप्रथम विजाभज प्रवर्गातील मुलामुलीसाठी स्वयंसेवी संस्थांना शासनामार्फत 100% अनुदान देवून निवासी आश्रमशाळा सुरु करण्यात आल्या. सन 1975 पर्यंत या शाळांचे नियंत्रण शिक्षण विभागाकडे होते. सन 1975 पासून आश्रमशाळा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आल्या. सन 2017 मध्ये विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गाच्या कल्याणासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातून इतर मागास बहुजन कल्याण असा स्वतंत्र विभाग निर्माण करण्यात आला असून सध्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत सदरहू आश्रमशाळांवर तसेच संबंधित संस्थावर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवले जाते. 

सद्य:स्थितीत राज्यात विजाभज प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी 526-प्राथमिक आश्रमशाळा, 298-माध्यमिक आश्रमशाळा व 148-उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा कार्यरत आहेत.

योजनेच्या अटी  :-

  1. स्वयंसेवी संस्था ही सोसायटी रजिस्ट्रेशन ॲक्ट 1860 व मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त कायदा अधिनियम 1950 अन्वये नोंदणीकृत संस्था असावी.
  2. संस्थेवर तसेच संस्थेच्या पदाधिका-यांवर कोणत्याही प्रकारचा पोलीस गुन्हा सिध्द होऊन शिक्षा       झालेली नसावी.
  3. संस्था आश्रमशाळा चालविण्यास आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी.
  4. प्रवेशित/लाभधारक विद्यार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा.
  5. लाभधारक मुलगा / मुलगी हे विजाभज  प्रवर्गातील असावे.

 

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इमाव आणि विमाप्र प्रवर्ग

मुंबई

रायगड जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
रायगड रोहा नेल्सन मंडेला प्राथमिक आश्रमशाळा नागोठणे १ ते ७
रायगड रोहा  नेल्सन मंडेला माध्यमिक आश्रमशाळा नागोठणे ८ ते १०

रत्नागिर जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
रत्नागिरी संगमेश्वर प्राथमिक आश्रमशाळा निवे १ ते ४
रत्नागिरी संगमेश्वर  माध्यमिक आश्रमशाळा निवे ५ ते १०
रत्नागिरी संगमेश्वर  विजाभज कला व विज्ञान कनिष्ठ महाविद्यालय, निवे बु.ता.संगमेश्वर जि.रत्नागिरी  
रत्नागिरी लांजा प्राथमिक आश्रमशाळा कुवे १ ते ४
रत्नागिरी लांजा  माध्यमिक आश्रमशाळा कुवे ५ ते १०
रत्नागिरी दापोली प्राथमिक आश्रमशाळा असोंड १ ते ७

ठाणे जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
ठाणे कल्याण प्राथमिक आश्रमशाळा मोहेाने १ ते ७
ठाणे कल्याण  माध्यमिक आश्रमशाळा मोहेाने ८ ते १०
ठाणे अंबरनाथ ज्योतिबा फुले प्राथमिक आश्रमशाळा, बारकुपाडा, ऊंबरनाथ १ ते ७
ठाणे बदलापूर निर्मलादेवी चिंतामण दिघे प्राथ. आश्रमशाळा कात्रपपाडा, कुळगाव, बदलापूर १ ते ७

सिंधुदुर्ग जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
सिंधुदूर्ग कणकवली प्राथ. आश्रम शाळा बोर्डवे १ ते ७

पुणे

सोलापूर जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 सोलापूर सांगोला प्राथ. आश्रमशाळा घेरडी १ ते ७
सोलापूर सांगोला प्राथ. आश्रमशाळा डिकसळ १ ते ७
सोलापूर सांगोला माध्य. आश्रमशाळा डिकसळ ८ ते १०
सोलापूर सांगोला प्राथ. आश्रमशाळा मेडशिंगी १ ते ७
सोलापूर सांगोला प्राथ. आश्रमशाळा जुनोनी १ ते ७
सोलापूर सांगोला प्राथ. आश्रमशाळा राजापूर १ ते ७
सोलापूर मोहोळ प्राथ. आश्रमशाळा देगांव वाळूज ता.मोहोळ १ ते ७
सोलापूर मोहोळ प्राथ. आश्रमशाळा लांबोटी १ ते ४
सोलापूर मोहोळ माध्य. आश्रमशाळा लांबोटी ५ ते १०
१० सोलापूर मोहोळ प्राथ. अ.शाळा जामगांव ता. मोहोळ १ ते ७
११ सोलापूर मोहोळ माध्य. आश्रमशाळा जामगांव ता. मोहोळ ८ ते १०
१२ सोलापूर मोहोळ प्राथ. आश्रमशाळा कामती 1 ते
१३ सोलापूर मोहोळ माध्य. आश्रमशाळा कामती ८ ते १०
१४ सोलापूर उ. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा देगांव १ ते ७
१५ सोलापूर उ. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा देगांव ८ ते १०
१६ सोलापूर उ.सोलापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा देगाव  
१७ सोलापूर उ. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा कवठे १ ते ४
१८ सोलापूर उ. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा कवठे ५ ते १०
१९ सोलापूर उ.सोलापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा कवठे  
२० सोलापूर उ. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा भोगाव १ ते ७
२१ सोलापूर उ. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा भेागाव ८ ते १०
२२ सोलापूर उ. सोलापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा भोगाव  
२३ सोलापूर उ. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा नेहरुनगर १ ते ४
२४ सोलापूर उ. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा नेहरुनगर ५ ते १०
२५ सोलापूर उ. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा पाकणी १ ते ७
२६ सोलापूर उ. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा पाकणी ८ ते १०
२७ सोलापूर उ. सोलापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा पाकणी ११ ते १२
२८ सोलापूर उ. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा तळेहिप्परगा १ ते ४
२९ सोलापूर उ. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा तळेहिप्परगा ५ ते १०
३० सोलापूर उ. सोलापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा तळेहिप्परगा ता.उत्तर सोलापूर ११ ते १२
३१ सोलापूर उ. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा कडबगांव  
३२ सोलापूर उ.सोलापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा कडबगाव ता.उत्तर सोलापूर ११ ते १२
३३ सोलापूर माढा प्राथ. आश्रमशाळा केवड १ ते ४
३४ सोलापूर माढा माध्य. आश्रमशाळा केवड ५ ते १०
३५ सोलापूर माढा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा केेवड ता.माढा जि.सोलापूर ११ ते १२
३६ सोलापूर माढा प्राथ. आश्रमशाळा माढा १ ते ७
३७ सोलापूर माढा माध्य. आश्रमशाळा माढा ८ ते १०
३८ सोलापूर माढा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा माढा ता.माढा जि.सोलापूर ११ ते १२
३९ सोलापूर माढा प्राथ. आश्रमशाळा टेभूर्णी १ ते ७
४० सोलापूर माढा माध्य. आश्रमशाळा टेभूर्णी ८ ते १०
४१ सोलापूर माढा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा टेंभुर्णी ११ ते १२
४२ सोलापूर माढा प्राथ. आश्रमशाळा अंजनगांव १ ते ७
४३ सोलापूर माढा प्राथ. आ. शाळा जामगांव माढा १ ते ७
४४ सोलापूर माढा माध्य. आ. शाळा जामगांव माढा ८ ते १०
४५ सोलापूर बार्शी प्राथ. आश्रमशाळा खामगांव १ ते ७
४६ सोलापूर बार्शी माध्य. आश्रमशाळा खामगांव ८ ते १०
४७ सोलापूर माढा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा खामगाव ता.बार्शी ११ ते १२
४८ सोलापूर मंगळवेढा प्राथ. आश्रमशाळा बालाजी नगर १ ते ४
४९ सोलापूर मंगळवेढा माध्य. आश्रमशाळा बालाजीनगर ५ ते १०
५० सोलापूर मंगळवेढा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा बालाजीनगर ता.मंगळवेढा ११ ते १२
५१ सोलापूर मंगळवेढा प्राथ. आश्रमशाळा हुन्नुर १ ते ४
५२ सोलापूर मंगळवेढा माध्य. आश्रमशाळा हुन्नर ५ ते १०
५३ सोलापूर मंगळवेढा प्राथ. आश्रमशाळा पडोळकरवाडी १ ते ४
५४ सोलापूर मंगळवेढा माध्य. आ. शाळा पडोळकरवाडी ५ ते १०
५५ सोलापूर मंगळवेढा प्राथ. आश्रमशाळा येड्रावखवे १ ते ४
५६ सोलापूर मंगळवेढा माध्य. आश्रमशाळा येड्रावखवे ५ ते १०
५७ सोलापूर बार्शी प्राथ. आश्रमशाळा आगळगांव १ ते ७
५८ सोलापूर बार्शी प्राथ. आश्रमशाळा तांबेवाडी १ ते ७
५९ सोलापूर बार्शी माध्य. आश्रमशाळा तांबेवाडी ८ ते १०
६० सोलापूर बार्शी प्राथ. आश्रमशाळा वैराग १ ते ७
६१ सोलापूर बार्शी माध्य. आश्रमशाळा वैराग ८ ते १०
६२ सोलापूर बार्शी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा वैराग ११ ते १२
६३ सोलापूर बार्शी प्राथ. आश्रमशाळा सर्जापूर १ ते ७
६४ सोलापूर बार्शी माध्य. आश्रमशाळा सर्जापूर ८ ते १०
६५ सोलापूर बार्शी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सर्जापुर ११ ते १२
६६ सोलापूर अक्कलकोट प्राथ. आश्रमशाळा बोरोटी १ ते ४
६७ सोलापूर अक्कलकोट माध्य. आश्रमशाळा बोरोटी ५ ते १०
६८ सोलापूर अक्कलकोट प्राथ. आश्रमशाळा रुद्य्‌ेवाडी १ ते ७
६९ सोलापूर अक्कलकोट माध्य. आश्रमशाळा रुद्ये्‌वाडी ८ ते १०
७० सोलापूर अक्कलकोट उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा रुद्देवाडी ता.अक्कलकोट ११ ते १२
७१ सोलापूर अक्कलकोट प्राथ. आश्रमशाळा चुंगी १ ते ७
७२ सोलापूर अक्कलकोट प्राथ. आश्रमशाळा नागनहळी १ ते ७
७३ सोलापूर अक्कलकोट माध्य. आश्रमशाळा नागनहळी ८ ते १०
७४ सोलापूर अक्कलकोट उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा नागनहळ्ळी ता.अक्कलकोट ११ ते १२
७५ सोलापूर अक्कलकोट प्राथ. आश्रमशाळा कोन्हाळी १ ते ४
७६ सोलापूर अक्कलकोट माध्य. आश्रमशाळा कोन्हाळी ५ ते १०
७७ सोलापूर अक्कलकोट उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा कोन्हाळी ता.अक्कलकोट ११ ते १२
७८ सोलापूर अक्कलकोट प्राथ. आश्रमशाळा हंजगी १ ते ७
७९ सोलापूर अक्कलकोट माध्य. आश्रमशाळा हंजगी ८ ते १०
८० सोलापूर अक्कलकोट प्राथ. आश्रमशाळा डिग्गेवाडी १ ते ७
८१ सोलापूर अक्कलकोट माध्य. आश्रमशाळा डिग्गेवाडी ८ ते १०
८२ सोलापूर पंढरपूर प्राथ. आश्रमशाळा वाखरी १ ते ४
८३ सोलापूर पंढरपूर माध्य. आश्रमशाळा वाखरी ५ ते १०
८४ सोलापूर अक्कलकोट उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा वाखरी ता.पंढरपूर ११ ते १२
८५ सोलापूर पंढरपूर प्राथ. आश्रमशाळा तारापूर, नाला १ ते ७
८६ सोलापूर द. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा विंचूर १ ते ७
८७ सोलापूर द. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा विंचूर ८ ते १०
८८ सोलापूर द. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा मंद्रूप १ ते ४
८९ सोलापूर द. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा मंद्रूप ८ ते १०
९० सोलापूर द. सोलापूर प्राथ. आश्रमशाळा मुळेगावतांडा १ ते ७
९१ सोलापूर द. सोलापूर माध्य. आश्रमशाळा मुळेगावतांडा ८ ते १०
९२ सोलापूर अक्कलकोट उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा मुळेगाव ता.द.सोलापूर ११ ते १२
९३ सोलापूर माळशिरस प्राथ. आश्रमशाळा एकशिव १ ते ७
९४ सोलापूर करमाळा प्राथ. आश्रमशाळा करमाळा १ ते ७
९५ सोलापूर करमाळा प्राथ. आश्रमशाळा केम १ ते ७

सातारा जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
सातारा खंडाळा प्राथ. आश्रमशाळा पाडेगांव १ ते ४
सातारा खंडाळा माध्य. आश्रमशाळा पाडेगांव ५ ते १०
सातारा खंडाळा समता उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, पाडेगाव, ता.खंडाळा जि.सातारा ११ ते १२
सातारा फलटण प्राथ. आश्रमशाळा सांगवी १ ते ७
सातारा फलटण माध्य. आश्रमशाळा सांगवी ८ ते १०
सातारा फलटण प्राथ. आश्रमशाळा ताथवडा १ ते ७
सातारा फलटण माध्य. आश्रमशाळा ताथवडा ८ ते १०
सातारा फलटण प्राथ. आश्रमशाळा मुरुमसर्कल १ ते ७
सातारा फलटण माध्य. आश्रमशाळा मुरुमसर्कल ८ ते १०
१० सातारा फलटण प्राथ. आश्रमशाळा अलगुडेवाडी १ ते ४
११ सातारा फलटण माध्य. आश्रमशाळा अलगुडेवाडी ५ ते १०
१२ सातारा फलटण प्राथ. आश्रमशाळा निभोंरे १ ते ७
१३ सातारा फलटण प्राथ. आश्रमशाळा साखरवाडी १ ते ७
१४ सातारा माण प्राथ. आश्रमशाळा गोंदवले बु ा १ ते ४
१५ सातारा माण माध्य. आश्रमशाळा गोंदवले बु ा ५ ते १०
१६ सातारा माण प्राथ. आश्रमशाळा येळेवाडी १ ते ७
१७ सातारा कोरेगांव प्राथ. आश्रमशाळा ब्रम्हपूरी १ ते ४
१८ सातारा कोरेगांव माध्य. आश्रमशाळा ब्रहपूरी ५ ते १०
१९ सातारा कोरेगांव प्राथ. आश्रमशाळा नागझरी १ ते ७
२० सातारा कराड प्राथ. आश्रमशाळा शेरे १ ते ४
२१ सातारा कराड माध्य. आश्रमशाळा शेरे ५ ते १०
२२ सातारा कराड प्राथ. आश्रमशाळा उब्रज १ ते ४
२३ सातारा कराड माध्य. आश्रमशाळा उब्रज ५ ते १०
२४ सातारा सातारा प्राथ. आश्रमशाळा कंरजे १ ते ७
२५ सातारा सातारा माध्य. आश्रमशाळा कंरजे ८ ते १०
२६ सातारा सातारा प्राथ. आश्रमशाळा जकातवाडी १ ते ४
२७ सातारा सातारा माध्य. आश्रमशाळा जकातवाडी ५ ते १०
२८ सातारा  सातारा  शारदाबाई पवार उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, जकातवाडी, ता.जि.सातारा ११ ते १२
२९ सातारा खटाव प्राथ. आश्रमशाळा औंध १ ते ७
३० सातारा खटाव माध्य. आश्रमशाळा औंध ८ ते १०
३१ सातारा खटाव स्व. संभाजीराव देशमुख उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, औंध, ता.खटाव जि.सातारा ११ ते १२
३२ सातारा खटाव प्राथ. आश्रमशाळा कटगूण १ ते ७
३३ सातारा खटाव माध्य. आश्रमशाळा कटगूण ८ ते १०

सांगली जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
सांगली जत समता प्रा.आश्रमशाळा उमदी १ ते ४
सांगली जत माध्य. आ. शाळा. उमदी ५ ते १०
सांगली जत समता उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, उमदी ता.जत ११ ते १२
सांगली जत संत ज्ञानेश्वर प्रा.आ.शाळा येळवी १ ते ७
सांगली जत गिरीराज प्रा. आ. शाळा उटगी १ ते ७
सांगली जत हमुलाल प्रा. आ.शा. लमाणतांडा दरीबडची १ ते ७
सांगली जत माध्य. आ. शाळा. दरिबडची ८ ते १०
सांगली जत राजर्षी शाहु महाराज प्राथ. आ. शा.जत १ ते ७
सांगली जत माध्य. आ. शाळा. जत ८ ते १०
१० सांगली जत सुत गाडगेबाबा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, जत ता.जत ११ ते १२
११ सांगली जत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रा. आ. माडगयाळ १ ते ७
१२ सांगली जत जोतिराव फुले प्रा. आ. शाळा सनमडी १ ते ७
१३ सांगली वाळवा सदगुरु प्रा. आ.इस्लामपूर १ ते ४
१४ सांगली वाळवा माध्य. आ. शाळा इस्लामपूर ५ ते १०
१५ सांगली वाळवा सदगुरु उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, इस्लामपूर ता.वाळवा ११ ते १२
१६ सांगली वाळवा प्राथ. आश्रमशाळा रेठरेधरण १ ते ७
१७ सांगली वाळवा प्राथ. आश्रमशाळा आष्टा १ ते ४
१८ सांगली वाळवा माध्य.आश्रमशाळा आष्टा ५ ते १०
१९ सांगली  वाळवा  उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा आष्टा ता.वाळवा ११ ते १२
२० सांगली वाळवा शिवसमर्थ प्रा. आ.शा. कासेगांव १ ते ४
२१ सांगली वाळवा मिनाई प्रा. आ.शा. कुरळप १ ते ७
२२ सांगली वाळवा माध्य. आ. शा. कुरळप ८ ते १०
२३ सांगली वाळवा मिनाई उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, कुरळप ता.वाळवा ११ ते १२
२४ सांगली वाळवा प्राथ. आ.शाळा येडेनिपाणी १ ते ७
२५ सांगली वाळवा प्रा. आ. शाळा चिमुर्डे १ ते ७
२६ सांगली शिराळा सद्गुरु प्रा. आ. शाळा शिराळा १ ते ४
२७ सांगली शिराळा माध्य. आश्रमशाळा शिराळा ५ ते १०
२८ सांगली तासगांव प्राथ.आश्रमशाळा तासंगाव १ ते ७
२९ सांगली तासगांव प्राथ. आश्रमशाळा तूरची १ ते ७
३० सांगली कवठेमहाकांळ कै. तुळसामाई कृष्णाजी शेंडगे प्रा.आश्रमशाळा ढालंगाव १ ते ७
३१ सांगली कवठेमहाकांळ माध्य. आ. शाळा कवठेमहांकाळ ८ ते १०
३२ सांगली कवठेमहाकांळ दलितमित्र गणपतराव ओलेकर प्रा. आ. शाळा घोरपडी १ ते ७
३३ सांगली कवठेमहाकांळ ए. एल.अी. ठोबरे प्रा. आ.शाळा कवठेमहांकाळ १ ते ७
३४ सांगली आटपाडी प्राथ. आश्रमशाळा आटपाडी १ ते ७
३५ सांगली आटपाडी कृष्णा रामा गुरव प्राथ. आश्रमशाळा खरसुंडी १ ते ७
३६ सांगली विटा आदर्श प्राथ. आश्रमशाळा विटा १ ते ७
३७ सांगली पलुस पंतगराव कदम प्राथ. आश्रमशाळा सांडगेवाडी १ ते ४
३८ सांगली पलुस माध्य.आश्रमशाळा सांडगेवाडी ५ ते १०
३९ सांगली पलूस उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, सांडगेवाडी ता.पलुस ११ ते १२
४० सांगली मिरज यादवराव वाडेकर प्रा. आश्रमशाळा तुंग कसबे डिग्रज १ ते ७
४१ सांगली मिरज प्राथ. आश्रमशाळा कसबे डिग्रज १ ते ७
४२ सांगली मिरज मा. शिवाजीराज बापू शेडगे प्राथ. आश्रमशाळा सिध्देवाडी १ ते ७
४३ सांगली मिरज माध्य. आश्रमशाळा सिध्देवाडी ८ ते १०
४४ सांगली मिरज भिमस्मृती प्राथ. आश्रमशाळा सुभाषनगर १ ते ७
४५ सांगली मिरज समर्थ प्राथ. आश्रमशाळा बेडग १ ते ७

पुणे जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
पुणे जुन्नर प्राथ. आश्रमशाळा पुणे  १ ते ७
पुणे जुन्नर  माध्य. आश्रमशाळा पुणे  ८ ते १०
पुणे दौंड प्राथ. आश्रमशाळा सोनवडी १ ते ७
पुणे दौंड माध्य. आश्रमशाळा सोनवडी ८ ते १०
पुणे दौंड उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सोनवडी ता.दौंड ११ ते १२
पुणे दौंड प्राथ. आश्रमशाळा वरवंड १ ते ७
पुणे दौंड प्राथ.आश्रमशाळा मोरेवस्ती दौंड  
पुणे दौंड माध्य आश्रमशाळा दौंड ८ ते १०
पुणे इंदापूर प्राथ. आश्रमशाळा इंदापुर १ ते ७
१० पुणे इंदापूर माध्य. आश्रमशाळा इंदापूर ८ ते १०
११ पुणे इंदापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा इंदापूर ता.इंदापूर  
१२ पुणे इंदापूर प्राथ. आश्रमशाळा बावडा १ ते ७
१३ पुणे शिरुर प्राथ. आश्रमशाळा म्हाळूंगी १ ते ७
१४ पुणे शिरुर माध्य. आश्रमशाळा म्हाळूंगी ८ ते १०
१५ पुणे शिरुर प्राथ.आश्रमशाळा तळेगांव ढमढेरे १ ते ७
१६ पुणे शिरुर प्राथ. आश्रमशाळा शिरुर १ ते ७
१७ पुणे शिरुर प्राथ. आश्रमशाळा मुखई १ ते ७
१८ पुणे शिरुर माध्य. आश्रमशाळा मुखई ८ ते १०
१९ पुणे शिरुर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा मुखई, ता.शिरुर ११ ते १२
२० पुणे बारामती प्राथ. आश्रमशाळा वाघळवाडी १ ते ७
२१ पुणे बारामती माध्य. आश्रमशाळा वाघळवाडी ८ ते १०
२२ पुणे बारामती उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा वाघळवाडी ता.बारामती जि.पुणे ११ ते १२
२३ पुणे हवेली प्राथ. आश्रमशाळा भोसरी १ ते ७
२४ पुणे हवेली माध्य. आश्रमशाळा भोसरी ८ ते १०
२५ पुणे हवेली प्राथ. आश्रमशाळा वाघोली १ ते ७
२६ पुणे हवेली माध्य. आश्रमशाळा वाघोली ८ ते १०
२७ पुणे मावळ प्राथ. आश्रमशाळा शिरगांव १ ते ७

कोल्हापूर जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
कोल्हापूर हातकणंगले प्राथ. आश्रमशाळा पेठवडगांव १ ते ७
कोल्हापूर हातकणंगले माध्य. आश्रमशाळा पेठवडगांव ८ ते १०
कोल्हापूर हातकणंगले प्राथ. आश्रमशाळा हातकणंगले १ ते ७
कोल्हापूर हातकणंगले माध्य. आश्रमशाळा हातकणंगले ८ ते १०
कोल्हापूर हातकणंगले प्राथ. आश्रमशाळा मिणचे १ ते ७
कोल्हापूर हातकणंगले प्राथ. आश्रमशाळा कुंभोज १ ते ७
कोल्हापूर शिरोळ प्राथ. आश्रमशाळा जयसिंगपूर १ ते ७
कोल्हापूर शिरोळ माध्य. आश्रमशाळा जयसिंगपूर ८ ते १०
कोल्हापूर शिरोळ प्राथ. आश्रमशाळा तेरवाड १ ते ७
१० कोल्हापूर शिरोळ प्राथ. आश्रमशाळा दानवाड १ ते ४
११ कोल्हापूर शिरोळ माध्य. आश्रमशाळा दानवाड ५ ते १०
१२ कोल्हापूर पन्हाळा प्राथ. आश्रमशाळा नेळे ता.शाहूवाडी १ ते ७
१३ कोल्हापूर पन्हाळा प्राथ. आश्रमशाळा कुशीरे १ ते ७
१४ कोल्हापूर पन्हाळा माध्य. आश्रमशाळा कुृशीरे ८ ते १०
१५ कोल्हापूर करविर प्राथ. आश्रमशाळा रजपुतवाडी १ ते ७
१६ कोल्हापूर करविर माध्य. आश्रमशाळा रजपुतवाडी ८ ते १०
१७ कोल्हापूर करविर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा रजपूतवाडी ता.करवीर जि.कोल्हापूर ११ ते १२
१८ कोल्हापूर करविर प्राथ. आश्रमशाळा पाचेगांव १ ते ७
१९ कोल्हापूर करविर माध्य. आश्रमशाळा पाचेगांव ८ ते १०
२० कोल्हापूर कागल प्राथ. आश्रमशाळा चिमगांव १ ते ७
२१ कोल्हापूर कागल माध्य. आश्रमशाळा चिमगंाव ८ ते १०
२२ कोल्हापूर शाहुवाडी प्राथ. आश्रमशाळा भेडसगांव १ ते ७
२३ कोल्हापूर चंदगड प्राथ. आश्रमशाळा कोवाड १ ते ७

नाशिक

अहमदनगर जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
अहमदनगर अहमदनगर प्राथ. आश्रमशाळा बु-हाणनगर १ ते ७
अहमदनगर अहमदनगर प्राथ. आश्रमशाळा टाकळीकाझी १ ते ७
अहमदनगर अहमदनगर प्राथ. आश्रमशाळा बारादरी १ ते ७
अहमदनगर अहमदनगर प्राथ. आश्रमशाळा पांगरमल १ ते ७
अहमदनगर पाथर्डी प्राथ. आश्रमशाळा माणिकदौंडी १ ते ७
अहमदनगर पाथर्डी प्राथ. आश्रमशाळा आल्हणवाडी १ ते ७
अहमदनगर पाथर्डी माध्य.आश्रमशाळा आल्हणवाडी ८ ते १०
अहमदनगर पाथर्डी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा आल्हणवाडी ता.पाथर्डी ११ ते १२
अहमदनगर पाथर्डी प्राथ. आश्रमशाळा शेकटे १ ते ७
१० अहमदनगर पाथर्डी माध्य. आश्रमशाळा शेकटे ८ ते १०
११ अहमदनगर पाथर्डी विजाभज कनिष्ठ महाविदयालय शेकटे ता.पाथर्डी जि.अहमदनगर  
१२ अहमदनगर पाथर्डी प्राथ. आश्रमशाळा मढी १ ते ७
१३ अहमदनगर शेवगांव प्राथ. आश्रमशाळा मंगरुळ १ ते ४
१४ अहमदनगर शेवगांव माध्य. आश्रमशाळा मंगरुळ ५ ते १०
१५ अहमदनगर शेवगांव प्राथ. आश्रमशाळा कोणोशी १ ते ७
१६ अहमदनगर नेवासा प्राथ. आश्रमशाळा भानसहिवरे १ ते ७
१७ अहमदनगर राहुरी प्राथ. आश्रमशाळा वरवंडी १ ते ७
१८ अहमदनगर राहुरी माध्य. आश्रमशाळा वरवंडी ८ ते १०
१९ अहमदनगर अकोले प्राथ. आश्रमशाळा ब्राम्हणवाडा १ ते ७
२० अहमदनगर पारनेर प्राथ. आश्रमशाळा कुरुंद १ ते ७
२१ अहमदनगर पारनेर माध्य. आश्रमशाळा कुरुंद ८ ते १०
२२ अहमदनगर पारनेर विजाभज कनिष्ठ महाविदयालय कुरूंद ता.पारनेर जि.अहमदनगर  
२३ अहमदनगर पारनेर प्राथ. आश्रमशाळा ढवळपुरी १ ते ७
२४ अहमदनगर पारनेर माध्य. आश्रमशाळा ढवळपुरी ८ ते १०
२५ अहमदनगर पारनेर विजाभज कनिष्ठ महाविदयालय ढवळपुरी ता.पारनेर जि.अहमदनगर  
२६ अहमदनगर जामखेड प्राथमिक आश्रमशाळा चौंडी १ ते ७
२७ अहमदनगर पारनेर प्राथमिक आश्रमशाळा भांडगाव १ ते ७
२८ अहमदनगर कर्जत माध्यमिक आश्रमशाळा मिरजगांव ८ ते १०
२९ अहमदनगर संगमनेर प्राथ. आश्रमशाळा मिरपुर १ ते ७

नंदुरबार जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
नंदुरबार नंदुरबार प्राथ. आश्रमशाळा नांदर्खे १ ते ७
नंदुरबार नंदुरबार माध्य. आश्रमशाळा नांदर्खे ८ ते १०
नंदुरबार नंदुरबार विजाभज कनिष्ठ महाविदयालय, अक्राळे.ता.जि.नंदुरबार ११ ते १२
नंदुरबार नंदुरबार प्राथ. आश्रमशाळा अक्राळे १ ते ४
नंदुरबार नंदुरबार माध्य. आश्रमशाळा अक्राळे ५ ते १०
नंदुरबार शहादा प्राथ. आश्रमशाळा म्हसावद १ ते ७

नाशिक जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
नाशिक नाशिक प्राथ. आश्रमशाळा म्हसरुळ १ ते ४
नाशिक नाशिक माध्य. आश्रमशाळा म्हसरुळ ५ ते १०
नाशिक नाशिक प्राथ. आश्रमशाळा विल्होळी १ ते ७
नाशिक सिन्नर प्राथ. आश्रमशाळा रामनगर १ ते ४
नाशिक सिन्नर माध्य. आश्रमशाळा रामनगर ५ ते १०
नाशिक सिन्नर प्राथ. आश्रमशाळा पाटोळे १ ते ७
नाशिक सिन्नर प्राथ. आश्रमशाळा वावी १ ते ७
नाशिक चांदवड प्राथ.आश्रमशाळा राजदरेवाडी १ ते ७
नाशिक   प्राथ. आश्रमशाळा दहेगांव १ ते ७
१० नाशिक येवला प्राथ. आश्रमशाळा राजापुर १ ते ७
११ नाशिक नांदगाव प्राथ. आश्रमशाळा ढेकु १ ते ७
१२ नाशिक   माध्य. आश्रमशाळा ढेकु ८ ते १०
१३ नाशिक   प्राथ.आश्रमशाळा पिंप्रीहावेली १ ते ७
१४ नाशिक मालेगंाव प्राथ. आश्रमशाळा गाळणे १ ते ७
१५ नाशिक मालेगंाव माध्य. आश्रमशाळा गाळणे ८ ते १०
१६ नाशिक मालेगंाव प्राथ. आश्रमशाळा वडनेर १ ते ७
१७ नाशिक मालेगंाव माध्य. आश्रमशाळा वडनेर ८ ते १०
१८ नाशिक मालेगंाव विजाभज कनिष्ठ महाविदयालय गाळणे ता. मालेगांव जि. नाशिक (बंद आहे)  
१९ नाशिक सटाणा प्राथ. आश्रमशाळा श्रीपुरवडे १ ते ७
२० नाशिक सटाणा माध्य. आश्रमशाळा श्रीपुरवडे ८ ते १०
२१ नाशिक सटाणा प्राथ. आश्रमशाळा डांगसौदाणे १ ते ४
२२ नाशिक सटाणा माध्य. आश्रमशाळा डांगसौदाणे ८ ते १०
२३ नाशिक देवळा प्राथ. आश्रमशाळा वाजगांव १ ते ४
२४ नाशिक देवळा माध्य. आश्रमशाळा वाजगांव ५ ते १०
२५ नाशिक दिंडोरी प्राथ. आश्रमशाळा दिंडोरी १ ते ७
२६ नाशिक इगतपुरी प्राथ. आश्रमशाळा इगतपुरी १ ते ४
२७ नाशिक इगतपुरी माध्य. आश्रमशाळा इगतपुरी ५ ते १०
२८ नाशिक नांदगंाव प्राथ. आश्रमशाळा टाकळी १ ते ४
२९ नाशिक नांदगंाव माध्य. आश्रमशाळा टाकळी ५ ते १०

जळगांव जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
जळगांव अमळनेर प्राथ. आश्रमशाळा रणाईचे १ ते ४
जळगांव अमळनेर माध्य. आश्रमशाळा रणाईचे ५ ते १०
जळगांव अमळनेर प्राथ. आश्रमशाळा लोनचारम १ ते ७
जळगांव अमळनेर प्राथ. आश्रमशाळा गडखांब १ ते ४
जळगांव अमळनेर माध्य. आश्रमशाळा गडखांब ५ ते १०
जळगाव  अमळनेर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा गडखांब ता.अमळनेर ११ ते १२
जळगांव अमळनेर प्राथ. आश्रमशाळा निंभोरा १ ते ७
जळगांव चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा पिंपरखेड १ ते ४
जळगांव चाळीसगांव माध्य. आश्रमशाळा पिंपरखेड ५ ते १०
१० जळगाव  चाळीसगांव उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा पिंपरखेड ता.चाळीसगांव ११ ते १२
११ जळगांव चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा वाघले १ ते ७
१२ जळगांव चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा दंडपिंप्री १ ते ७
१३ जळगांव चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा विसापुर १ ते ७
१४ जळगांव चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा राजदेहरा १ ते ७
१५ जळगांव चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा तळोदा १ ते ७
१६ जळगांव चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा करगांव १ ते ४
१७ जळगांव चाळीसगांव माध्य. आश्रमशाळा करगांव ५ ते १०
१८ जळगांव चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा वरखेडे १ ते ७
१९ जळगांव चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा वलठाण १ ते ४
२० जळगांव चाळीसगांव माध्य. आश्रमशाळा वलठाण ५ ते १०
२१ जळगांव चाळीसगांव उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा वलठाण ता.चाळीसगांव ११ ते १२
२२ जळगांव चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा लोंजे १ ते ७
२३ जळगांव चाळीसगांव माध्य. आश्रमशाळा लोंजे ८ ते १०
२४ जळगांव चाळीसगांव प्राथ. आश्रमशाळा तळेगांव  
२५ जळगांव पाचोरा प्राथ. आश्रमशाळा गाळण १ ते ४
२६ जळगांव पाचोरा माध्य. आश्रमशाळा गाळण ५ ते १०
२७ जळगांव पाचोरा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा गाळण ता.पाचोरा 11ते 12
२८ जळगांव पाचोरा प्राथ.आश्रमशाळा आंबेवडगांव १ ते ७
२९ जळगांव पाचोरा प्राथ. आश्रमशाळा वरसाडे १ ते ४
३० जळगांव पाचोरा माध्य. आश्रमशाळा वरसाडे ५ ते १०
३१ जळगांव पारोळा प्राथ.आश्रमशाळा भोलाणेतांडा (वसंतनगर) १ ते ४
३२ जळगांव पारोळा माध्य.आश्रमशाळा भोलाणेतांडा ५ ते १०
३३ जळगांव पारोळा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा भोलाणेतांडा ता.पारोळा ११ ते १२
३४ जळगांव भडगांव प्राथ. आश्रमशाळा टिटवी १ ते ७
३५ जळगांव भडगांव प्राथ. आश्रमशाळा तळवण तांडा १ ते ४
३६ जळगांव भडगांव माध्य.आश्रमशाळा तळवण तांडा ५ ते १०
३७ जळगांव भडगांव उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा तळवणतांडा ता.भडगांव ११ ते १२
३८ जळगांव एरंडोल प्राथ. आश्रमशाळा कासोदा १ ते ७
३९ जळगांव एरंडोल माध्य. आश्रमशाळा कासोदा ८ ते १०
४० जळगांव भुसावळ प्राथ. आश्रमशाळा मांडवा दिगर १ ते ७
४१ जळगांव भुसावळ माध्य.आश्रमशाळा मांडवा दिगर ८ ते १०
४२ जळगांव बोदवड प्राथ. आश्रमशाळा नाडगांव १ ते ७
४३ जळगांव जामनेर प्राथ. आश्रमशाळा केकतनिभोरा १ ते ४
४४ जळगांव जामनेर माध्य. आश्रमशाळा केकतनिभोरा ५ ते १०
४५ जळगांव जामनेर प्राथ. आश्रमशाळा शेंगोला १ ते ७
४६ जळगांव मु. नगर प्राथ.आश्रमशाळा कु-हाकाकोडा १ ते ७
४७ जळगांव मु. नगर प्राथ. आश्रमशाळा चारठाणा १ ते ७
४८ जळगांव मु. नगर माध्य. आश्रमशाळा चारठाणा ८ ते १०
४९ जळगांव रावेर प्राथ. आश्रमशाळा आभेाडा १ ते ७

धुळे जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
धुळे धुळे प्राथ. आश्रमशाळा नंगावहीळ १ ते ४
धुळे धुळे माध्य.आश्रमशाळा नंगावहीळ ५ ते १०
धुळे धुळे प्राथ. आश्रमशाळा चिसोड १ ते ७
धुळे धुळे प्राथ. आश्रमशाळा उडाणे १ ते ७
धुळे धुळे प्राथ. आश्रमशाळा काळखेडा १ ते ७
धुळे धुळे प्राथ. आश्रमशाळा नवलनगर १ ते ७
धुळे धुळे प्राथ. आश्रमशाळा बव्हाणे १ ते ७
धुळे धुळे प्राथ. आश्रमशाळा कुंडाणे १ ते ७
धुळे धुळे प्राथ. आश्रमशाळा मोराणे १ ते ७
१० धुळे धुळे प्राथ.आश्रमशाळा मोरदडतांडा १ ते ७
११ धुळे धुळे माध्य.आश्रमशाळा मोरदडतांडा ८ ते १०
१२ धुळे धुळे विजाभज कनिष्ठ महाविदयालय मोरदड तांडा ता.जि. धुळे ११ ते १२
१३ धुळे सिंदखेडा प्राथ. आश्रमशाळा सोंडले १ ते ४
१४ धुळे सिंदखेडा माध्य. आश्रमशाळा सोंडले ५ ते १०
१५ धुळे सिंदखेडा विजाभज कनिष्ठ महाविदयालय सोंडले जि. धुळे ११ ते १२
१६ धुळे सिंदखेडा प्राथ. आश्रमशाळा शिंदखेडा १ ते ७
१७ धुळे सिंदखेडा प्राथ. आश्रमशाळा वर्षो १ ते ७
१८ धुळे सिंदखेडा माध्य. आश्रमशाळा वर्षो ८ ते १०
१९ धुळे सिंदखेडा प्राथ. आश्रमशाळा दोडाईचा १ ते ७
२० धुळे सिंदखेडा माध्य. आश्रमशाळा दोडाईचा ८ ते १०
२१ धुळे सिंदखेडा विजाभज कनिष्ठ महाविदयालय दोंडाईचा ता.शिंदखेडा जि. धुळे ११ ते १२
२२ धुळे साक्री प्राथ. आश्रमशाळा साक्री १ ते ४
२३ धुळे साक्री माध्य. आश्रमशाळा साक्री ५ ते १०
२४ धुळे साक्री प्राथ. आश्रमशाळा पिंपळनेर १ ते ७
२५ धुळे साक्री प्राथ. आश्रमशाळा ईच्छापुर १ ते ७
२६ धुळे शिरपुर प्राथ. आश्रमशाळा अजनाड १ ते ७

अमरावती

वाशिम जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 वाशिम मंगरुळपीर वसंतराव नाईक प्रा.आ. शाळा चेहल १ ते ४
वाशिम मंगरुळपीर वसंतराव नाईक मा.आ. शाळा चेहल ५ ते १०
वाशिम मंगरुळपीर लोभासिंह नाईक प्रा. आ.शाळा कळंबा (बो) १ ते ७
वाशिम मानोरा तपस्वी काशीनाथ बाबा प्रा.आ. शाळा वाईगौळ १ ते ४
वाशिम मानोरा वसंतराव नाईक प्रा. आ. शाळा दापूरा १ ते ४
वाशिम मानोरा वसंतराव नाईक माध्य. आ. शाळा दापूरा ५ ते १०
वाशिम मानोरा गजाधरजी राठोड प्रा. आ. शाळा खापदरी ता. मानोरा १ ते ७
वाशिम मानोरा गजाधरजी राठोड प्रा. आ. शाळा उमरी बु ता. मानोरा १ ते ७
वाशिम मानोरा वसंतराव नाईक प्रा. आ. शाळा पुलउमरी ता. मानोरा १ ते ४
१० वाशिम मानोरा वसंतराव नाईक माध्य. आ. शाळा फुलउमरी ५ ते १०
११     वसंतराव नाईक उच्च माध्य आ.शाळा पुलउमरी ता. मानोरा ११ ते १२
१२ वाशिम मानोरा सुधाकरराव नाईक प्रा.आ. शाळा इंगलवाडी ता मानोरा १ ते ७
१३ वाशिम मानोरा गजाधरजी राठोड मा. आ. शाळा इंगलवाडी ता. मानोरा ८ ते १०
१४ वाशिम मानोरा तपस्वी काशीनाथ बाबा मा. आ. शाळा वाईगौळ ता. मानोरा ५ ते १०
१५ वाशिम कारंजा महात्मा गांंधी प्रा. आ. शाळा लोहगंाव ता. कारंंजा १ ते ७
१६ वाशिम कारंजा महात्मा गांंधी माध्य. आ. शाळा लोहगंाव ता. कारंंजा ८ ते १०
१७ वाशिम कारंजा विघ्नेश्वर विजाभज प्रा आ. शाळा प्रिंप्री मोडक ता कारंजा १ ते ७
१८ वाशिम कारंजा हरिभाऊ नाईक प्रा. आ. शाळा शेवती ता. कारंजा १ ते ४
१९ वाशिम कारंजा हरिभाऊ नाईक मा. आ. शाळा शेवती ता. कारंजा ५ ते १०
२० वाशिम मालेगाव विश्वभारती प्रा. आ. शाळा मेडशी ता मालेगाव १ ते ७
२१ वाशिम मालेगाव विश्वभारती मा. आ. शाळा मेडशी ता मालेगाव ८ ते १०
२२ वाशिम मालेगाव बळीराम आप्पा गोंडाळ प्रा.आ. शाळा किन्हीराजा ता. मालेगाव १ ते ४
२३ वाशिम मालेगाव वसंतराव नाईक मा. आ. शाळा किन्हीराजा ता. मालेगाव ५ ते १०
२४ वाशीम मालेगाव श्री सुधाकरराव नाईक उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा किन्हीराजा ता. मालेगाव जि. वाशिम ११ ते १२
२५ वाशिम वाशिम प्रियंका विजाभज प्रा. आ. शाळा सांेडा ता.जि. वाशिम १ ते ७
२६ वाशिम रिसोड पंडीत दिनदयाल उपाध्याय प्रा. आ. शाळा मोठेगांव ता. रिसोड १ ते ७

बुलढाणा जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
बुलढाणा बुलढाणा प्राथ. आ. शाळा पळसखेड नागो १ ते ७
बुलढाणा बुलढाणा माध्य.आ. शाळा पळसखेड नागो ८ ते १०
बुलढाणा बुलढाणा प्राथ. आ. शाळा वरवंड १ ते ७
बुलढाणा चिखली प्राथ. आ. शाळा करवंड १ ते ७
बुलढाणा चिखली माध्य. आ. शाळा करवंड ८ ते १०
बुलढाणा चिखली प्राथ. आ. शाळा अंचरवाडी १ ते ४
बुलढाणा चिखली माध्य. आ. शाळा अंचरवाडी ५ ते १०
बुलढाणा मातोळा प्राथ.आ.शाळा मोहेगाव १ ते ७
बुलढाणा लोणार प्राथ. आ. शाळा तांबोळा १ ते ४
१० बुलढाणा लोणार माध्य. आ. शाळा तांबोळा ५ ते १०
११ बुलढाणा लोणार प्राथ. आ. शाळा खळेगाव १ ते ७
१२ बुलढाणा लोणार प्राथ. आ. शाळा चोरपांग्रा १ ते ४
१३ बुलढाणा लोणार माध्य. आ. शाळा चोरपांग्रा ५ ते १०
१४ बुलढाणा लोणार उच्च माध्य.आश्रमशाळा, चोरपांग्रा, जि.बुलढाणा ११ ते १२
१५ बुलढाणा मेहकर प्राथ. आ. शाळा वरवंड ता मेहकर १ ते ७
१६ बुलढाणा मेहकर प्राथ. आ.शाळा देऊळगांव साकर्शा १ ते ७
१७ बुलढाणा मेहकर माध्य. आ. शाळा देऊळगांव साकर्शा ८ ते १०
१८ बुलढाणा खामगाव प्राथ. आ. शाळा पाळा १ ते ७
१९ बुलढाणा खामगाव माध्य. आ. शाळा पाळा ८ ते १०
२० बुलढाणा जळगाव जामोद प्राथ. आ. शाळा आसलागाव १ ते ७
२१ बुलढाणा जळगाव जामोद प्राथ. आ. शाळा पिंपळगाव काळे १ ते ७
२२ बुलढाणा जळगाव जामोद मा. आ. शाळा पिंपळगाव काळे ८ ते १०
२३ बुलढाणा मलकापुर प्राथ. आ. शाळा वाघोळा १ ते ७
२४ बुलढाणा देऊळगाव राजा माध्य. आ. शाळा शिवणी आरमाळ ८ ते १०

अमरावती जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
अमरावती दर्यापूर प्राथ. आश्रमशाळा आमला १ ते ४
अमरावती दर्यापूर माध्य. आश्रमशाळा आमला ५ ते १०
अमरावती दर्यापूर प्राथ. आश्रमशाळा चंद्रपूर १ ते ४
अमरावती दर्यापूर माध्य. आश्रमशाळा चंद्रपूर ५ ते १०
अमरावती तिवसा प्राथ. आश्रमशाळा मार्डी १ ते ७
अमरावती तिवसा प्राथ. आश्रमशाळा शेंदोळा १ ते ४
अमरावती तिवसा माध्य. आश्रमशाळा शेंदोळा ५ ते १०
अमरावती तिवसा प्राथ. आश्रमशाळा भारवाडी १ ते ७
अमरावती तिवसा माध्य. आश्रमशाळा भारवाडी ८ ते १०
१० अमरावती तिवसा श्री.संत सत्यदेव बाबा उच्च माध्य.आश्रमशाळा, भारवाडी, ता.तिवसा, जि.अमरावती ११ ते १२
११ अमरावती अमरावती प्राथ. आश्रमशाळा बहीलेलपूर १ ते ७
१२ अमरावती मोशी प्राथ. आश्रमशाळा रिध्दपूर १ ते ७
१३ अमरावती अंजनगाव सुर्जी प्राथ. आश्रमशाळा सातेगाव १ ते ७
१४ अमरावती अंजनगाव सुर्जी माध्य. आश्रमशाळा सातेगाव ८ ते १०
१५ अमरावती चांदूर बाजार प्राथ. आश्रमशाळा बोराळा १ ते ७
१६ अमरावती चांदूर बाजार प्राथ. आश्रमशाळा आसेगाव १ ते ६
१७ अमरावती चांदूर बाजार/रेल्वे प्राथ. आश्रमशाळा लालखेड  

अकोला जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
अकोला पातूर प्राथ. आश्रमशाळा गांवडगाव १ ते ७
अकोला पातूर माध्य. आश्रमशाळा गांवडगाव ८ ते १०
अकोला पातूर बाबासाहेब नाईक कला व विज्ञान उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा,गावंडगाव ११ ते १२
अकोला पातूर प्राथ. आश्रमशाळा शेकापूर १ ते ७
अकोला पातूर माध्य. आश्रमशाळा शेकापूर ८ ते १०
अकोला बार्शि टाकळी प्राथ. आश्रमशाळा पंराडा १ ते ४
अकोला बार्शि टाकळी माध्य. आश्रमशाळा परांडा ५ ते १०
अकोला बार्शि टाकळी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, पंराडा ११ ते १२
अकोला बार्शि टाकळी प्राथ. आश्रमशाळा जांबवसू १ ते ७
१० अकोला बार्शि टाकळी प्राथ. आश्रमशाळा हातरुण १ ते ७
११ अकोला बार्शि टाकळी प्राथ. आश्रमशाळा जूनूना १ ते ७
१२ अकोला बार्शि टाकळी माध्य. आश्रमशाळा जूनूना ८ ते १०
१३ अकोला बार्शि टाकळी प्राथ. आश्रमशाळा धाब्बा १ ते ७
१४ अकोला बार्शि टाकळी प्राथ. आश्रमशाळा साखरविरा १ ते ७
१५ अकोला बार्शि टाकळी माध्य. आश्रमशाळा साखरविरा ८ ते १०
१६ अकोला बार्शि टाकळी वसराम नाईक आडे उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, साखरविरा ११ ते १२
१७ अकोला अकोला प्राथ. आश्रमशाळा सिसामासा १ ते ७
१८ अकोला मुर्तिजापूर प्राथ. आश्रमशाळा दहातोडा १ ते ७
१९ अकोला मुर्तिजापूर माध्य. आश्रमशाळा दहातोंडा ८ ते १०
२० अकोला मुर्तिजापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा दहातोंडा ता.मुर्तिजापूर ११ ते १२

यवतमाळ जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
1 यवतमाळ यवतमाळ आण्णासाहेब खडसे विजाभज प्रा.आ. शाळा कोपदा ता.पुसद १ ते ७
यवतमाळ यवतमाळ कै. चद्रभान पाटील विजाभज प्रा. आ. शाळा रामनगर १ ते ७
यवतमाळ यवतमाळ कै. चद्रभान पाटील विजाभज मा. आ. शाळा रामनगर ८ ते १०
यवतमाळ यवतमाळ स्व. नरसिंग राठोड विजाभज प्रा. आ. शाळा तिवसा १ ते ७
यवतमाळ घाटंजी सेवा ग्रामिण विजाभज प्रा. आ. शाळा शिवणीतांडा १ ते ७
यवतमाळ घाटंजी प्राथमिक आश्रमशाळा घोटी ता.घाटंजी १ ते ७
यवतमाळ घाटंजी माध्य.आ.शाळा उमरीरोड ता.केळापूर ८ ते १०
यवतमाळ घाटंजी जिजाउ विजाभज प्रा. आ. शाळा खापरी १ ते ७
यवतमाळ घाटंजी जिजाउ विजाभज मा. आ. शाळा खापरी ८ ते १०
१० यवतमाळ आर्णी जिजाऊ विजाभज उच्च माध्य.आश्रमशाळा खापरी ता.घाटंजी ११ ते १२
११ यवतमाळ आर्णी राष्टीय विजाभज प्रा. आ. शाळा लोणी १ ते ७
१२ यवतमाळ आर्णी राष्टीय विजाभज मा. आ. शाळा लोणी ८ ते १०
१३ यवतमाळ आर्णी राष्ट्रीय विजाभज उच्च माध्य . आश्रमशाळा, लोणी ता.आर्णी ११ ते १२
१४ यवतमाळ आर्णी स्व. गोवर्धन राठोड विजाभज प्रा. आ. शाळा हेटी येरमल १ ते ७
१५ यवतमाळ आर्णी शिवाजीराव मोघे विजाभज मा. आ. शाळा हेटी येरमल ८ ते १०
१६ यवतमाळ आर्णी श्री.शिवाजीराव मोघे विजाभज उच्च माध्य . आश्रमशाळा, हेटी येरमल ता.आर्णी ११ ते १२
१७ यवतमाळ आर्णी शिवाजीराव मोघे विजाभज प्रा. आ. शाळा महाळूंगी १ ते ७
१८ यवतमाळ आर्णी स्व. सजनीबाई आडे विजाभज मा. आ. शाळा महाळूंगी ८ ते १०
१९ यवतमाळ आर्णी सजनीबाई आडे विजाभज उच्च माध्य . आश्रमशाळा, महाळुंगी ता.आर्णी ११ ते १२
२० यवतमाळ दारव्हा वसंत विजाभज प्रा. आ. शाळा हरु १ ते ७
२१ यवतमाळ दारव्हा वसंत विजाभज मा. आ. शाळा हरु ८ ते १०
२२ यवतमाळ दारव्हा वसंत विजाभज उच्च माध्य . आश्रमशाळा, हरु ता.दारव्हा ११ ते १२
२३ यवतमाळ दारव्हा विजाभज प्रा. आ. शाळा लालखिंड १ ते ७
२४ यवतमाळ दारव्हा श्रीराम विजाभज प्रा. आ. पिंपळखूटा १ ते ७
२५ यवतमाळ दारव्हा श्रीराम विजाभज मा. आ. पिंपळखूटा ८ ते १०
२६     श्रीराम विजाभज उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, ता.दारव्हा ११ ते १२
२७ यवतमाळ द्रिगस तपस्वी काशिनाथबाबा विजाभज प्रा. आ. माळहिवरा १ ते ७
२८ यवतमाळ द्रिगस वसंतराव नाईक विजाभज प्रा.आ. शाळा वसंतनगर, ता.दिग्रस १ ते ७
२९ यवतमाळ द्रिगस वसंतराव नाईक विजाभज मा.आ. शाळा वसंतनगर, ता.दिग्रस ८ ते १०
३० यवतमाळ द्रिगस ॲड शंकरराव राठोड विजाभज प्रा. आ. शाळा रुई तलाव १ ते ७
३१ यवतमाळ द्रिगस ॲड शंकरराव राठोड विजाभज मा. आ. शाळा रुई तलाव ८ ते १०
३२ यवतमाळ द्रिगस बळीराम राठोड विजाभज उच्च माध्य . आश्रमशाळा, रुई(तलाव) ता.दिग्रस ११ ते १२
३३ यवतमाळ द्रिगस स्व. मोतीराम नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा तिवरी १ ते ७
३४ यवतमाळ द्रिगस स्व. पिरु नाईक विजाभज मा. आ. शाळा तिवरी ८ ते १०
३५ यवतमाळ द्रिगस स्व. पिरु नाईक विजाभज उच्च मा. आ. शाळा तिवरी ११ ते १२
३६ यवतमाळ द्रिगस आदर्श विजाभज प्रा. आ. शाळा वडगांव १ ते ७
३७ यवतमाळ द्रिगस श्री. शिवाजी मोघे विजाभज मा. आ. शाळा वडगांव ८ ते १०
३८ यवतमाळ द्रिगस श्री. शिवाजी मोघे विजाभज उच्च मा. आ. शाळा वडगांव ११ ते १२
३९ यवतमाळ द्रिगस स्व. बदुसिंग आडे विजाभज प्रा. आ. शाळा धुंदी १ ते ७
४० यवतमाळ द्रिगस बाबासाहेब नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा गहूली १ ते ७
४१ यवतमाळ द्रिगस बाबासाहेब नाईक विजाभज मा. आ. शाळा गहूली ८ ते १०
४२ यवतमाळ द्रिगस मनोहर नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा येरंडा १ ते ७
४३ यवतमाळ द्रिगस मनोहर नाईक विजाभज मा. आ. शाळा येरंडा ८ ते १०
४४ यवतमाळ द्रिगस विजाभज प्रा.आ.शाळा मोहा (ई) १ ते ७
४५ यवतमाळ पुसद स्व. थावरा नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा हुडीतांडा १ ते ७
४६ यवतमाळ पुसद गिरीधारी महाराज विजाभज प्रा. आ. शाळा हुडी बु. १ ते ७
४७ यवतमाळ पुसद विजाभज प्रा. आ. शाळा सावरगांव बंगला १ ते ७
४८ यवतमाळ पुसद विजाभज माध्य. आ. शाळा सावरगांव बंगला ८ ते १०
४९ यवतमाळ पुसद विजाभज उच्च माध्य. आ. शाळा सावरगांव बंगला ११ ते १२
५० यवतमाळ पुसद श्रीमती प्रमिलाताई नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा लाखी १ ते ७
५१ यवतमाळ पुसद वसंतराव नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा चिखलीकॅम्प १ ते ७
५२ यवतमाळ पुसद वसंतराव नाईक विजाभज मा. आ. शाळा चिखलीकॅम्प ८ ते १०
५३ यवतमाळ पुसद वसंतराव नाईक विजाभज उच्च मा. आ. शाळा चिखलीकॅम्प ११ ते १२
५४ यवतमाळ महागांव वसंतराव नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा काळी (दौ) १ ते ७
५५ यवतमाळ महागांव अतहर मिर्झा विजाभज मा. आ. शाळा काळी दौ. ८ ते १०
५६ यवतमाळ महागांव अतहर मिर्झा विजाभज उच्च मा. आ. शाळा काळी दौ. ११ ते १२
५७ यवतमाळ महागांव टी. जी. देशमुख विजाभज प्रा. आ. शाळा आमणी १ ते ७
५८ यवतमाळ महागांव टी. जी. देशमुख विजाभज मा. आ. शाळा आमणी ८ ते १०
५९ यवतमाळ महागांव टी. जी. देशमुख विजाभज उच्च मा. आ. शाळा आमणी ११ ते १२
६० यवतमाळ महागांव बाबासाहेब नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा सातघरी १ ते ७
६१ यवतमाळ उमरखेड अप्पासोब अत्रे विजाभज प्रा. आ. शाळा जनुना १ ते ७
६२ यवतमाळ उमरखेड स्व. पार्वतीबाई नाईक विजाभज प्रा. शाळा कुरळी १ ते ७
६३ यवतमाळ झरी मातेाश्री पुनकाबाई आडे भ.ज. प्रा. आ. शाळा मुकुटबन १ ते ७
६४ यवतमाळ झरी मातेाश्री पुनकाबाई आडे विजाभज मा.आ. शाळा मुकुटबन ८ ते १०
६५ यवतमाळ झरी मातेाश्री पुनकाबाई आडे विजाभज उच्च मा.आ. शाळा मुकुटबन ११ ते १२
६६ यवतमाळ नेर गौतम विजाभज प्रा. आ. शाळा नबाबपूर १ ते ७
६७ यवतमाळ नेर मातोश्री हौसाबाई आठवले विजाभज प्रा.आ. शाळा. चिकणी (डो) १ ते ७
६८ यवतमाळ नेर मातोश्री हौसाबाई आठवले विजाभज माध्य.आ. शाळा. चिकणी (डो) ८ ते १०
६९ यवतमाळ नेर रामदास आठवले विजाभज उच्च माध्य . आश्रमशाळा, चिकणी (डो) ता.नेर ११ ते १२
७० यवतमाळ कळंब स्व. सगडाजी नाईक विजाभज प्रा. आ. शाळा शिवपुरी १ ते ७
७१ यवतमाळ कळंब स्व. सगडाजी नाईक विजाभज मा. आ. शाळा शिवपुरी ८ ते १०
७२ यवतमाळ कळंब स्व.संगडाजी नाईक विजाभज उच्च माध्य . आश्रमशाळा, शिवपूरी ता.कळंब ११ ते १२
७३ यवतमाळ कळंब कै. चंद्रभान पोटे विजाभज प्रा. आ. शाळा डोगरखर्डा १ ते ७
७४ यवतमाळ कळंब कै. चंद्रभान पोटे विजाभज मा. आ. शाळा डोगरखर्डा ८ ते १०
७५ यवतमाळ कळंब श्री. संत गाडगेबाब विजाभज मा. आ. शाळा ढाणकी ८ ते १०
७६ यवतमाळ कळंब संत गाडगेबाबा विजाभज उच्च माध्य . आश्रमशाळा, ढाणकी ता.उमरखेड ११ ते १२
७७ यवतमाळ केळापूर स्व. आशाताई चव्हाण विजाभज प्रा. आ.शाळा दहेलीतांडा १ ते ७
७८ यवतमाळ राळेगांव विजाभज प्रा. आ. शाळा उमरविहीर १ ते ७

नागपूर

वर्धा जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
वर्धा सेलू श्रीसंत गाडगे महाराज विजाभज प्राथ. आ. शाळा जुनागड १ ते ७
वर्धा कारंजा (घा) संत भाकरे महाराज विजाभज प्राथ. आ. शाळा सारवाडी  
वर्धा देवळी जय भवनी विजाभज प्रा. आ. शाळा अंजी अंदोरी  
वर्धा हिंगणघाट राजश्री शाहु महाराज विजाभज प्राथ. आ. शाळा वडनेर १ ते ७
वर्धा हिंगणघाट राजश्री शाहु महाराज विजाभज माध्य. आ. शाळा वडनेर ८ ते १०
वर्धा हिंगणघाट शाहू महाराज प्राथमिक आ.शाळा हिवरातांडा ता.आर्णी १ ते ७
वर्धा हिंगणघाट शाहू महाराज माध्यमिक आ.शाळा हिवरातांडा ता.आर्णी ८ ते १०

नागपूर जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
नागपूर हिंगणा अहिल्यादेवी होळकर प्रा. आ. शाळा शेषनगर ता.हिगणा १ ते ७
नागपूर हिंगणा विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रा. आ. शाळा कान्होलीबारा १ ते ७
नागपूर हिंगणा मधुबन प्रा. आ. शाळा वागदरा १ ते ७
नागपूर हिंगणा वसंतराव नाईक प्रा. आ. शाळा येरणगांव १ ते ७
नागपूर हिंगणा वसंतराव नाईक मा. आ. शाळा येरणगांव ८ ते १०
नागपूर हिंगणा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा येरण्णगांव ११ ते १२
नागपूर भिवापूर गुरुकुल विजा प्रा. आ. शाळा मांडवा १ ते ७
नागपूर काटोल वसंतराव नाईक प्रा. आ. शाळा पुसागोंदी १ ते ७
नागपूर काटोल वसंतराव नाईक मा. आ. शाळा पुसागोंदी ८ ते १०
१० नागपूर काटोल माध्यमिक आश्रमशाळा मसाळा विमाप्र ८ ते १०
११ नागपूर काटोल आदीवासी गोवारी शहीद स्मृती प्राथ. आश्रमशाळा मसाळा १ ते ७
१२ नागपूर नरखेड मातोश्री सुमनताई भटक्या जाती जमाती प्रा. आ. शाळा बेलोना १ ते ७
१३ नागपूर नागपूर माधवकुटी प्रा. आ. शाळा बुटीबोरी १ ते ७
१४ नागपूर नागपूर माधवकुटी माध्य. आ. शाळा बुटीबोरी ८ ते १०
१५ नागपूर उमरेड विजाभज वसंत आ शाळा मोहपा १ ते ७

गोंदिया जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
गोंदिया गोंदिया स्व. यशवंतराव कुकडे प्रा. आ.शाळा दवनीवाडा १ ते ७
गोंदिया गोंदिया स्व. यशवंतराव कुकडे मा. आ.शाळा दवनीवाडा ८ ते १०
गोंदिया गोरेगांव सुगत प्राथ. आ. शाळा घोटी (गोरेगांव) १ ते ७
गोंदिया गोरेगांव लक्ष्मणराव चंद्रिकापुरे माध्य. आ. शाळा घोटी ८ ते १०
गोंदिया सडक अर्जूनी वासूुदेवराव लंजे प्राथ.आ. शाळा सडक अर्जुनी १ ते ७
गोंदिया सडक अर्जूनी दामाजी पाटील लंजे माध्य. आ. शाळा सडक अर्जुनी ८ ते १०
गोंदिया सडक अर्जूनी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सडकअर्जूनी जि.गोंदिया ११ ते १२
गोंदिया सडक अर्जूनी विजाभज प्राथ. आ. शाळा डव्वा १ ते ७
गोंदिया तिरोडा प्रगती प्राथ. आ. शाळा संराडी १ ते ७
१० गोंदिया अर्जुनी मोरगंाव प्राथमिक आ. शाळा बोंडगाव देवी १ ते ७

गडचिरोली जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
गडचिरोली गडचिरोली शिवाणी प्रा. आ. शाळा गोंविदपूर १ ते ७
गडचिरोली चार्मोशी श्री. अमरसिंग नाईक प्राथ.आ.शाळा येडानुर १ ते ७
गडचिरोली चार्मोशी स्व. प्रभाकरराव बिसन माध्य. आ. शाळा येडानुर ८ ते १०
गडचिरोली चार्मोशी स्व. वसंतराव नाईक प्रा. आ. शाळा रेखेगांव १ ते ७
गडचिरोली चार्मोशी स्व. सुरजमल चव्हाण माध्य आ. शाळा रेखेगांव ८ ते १०
गडचिरोली चार्मोशी स्व.सुधाकरराव नाईक उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा रेखेगांव ११ ते १२
गडचिरोली देसाईगंज विनायक प्राथ. आ. शा. कोकळी १ ते ७
गडचिरोली देसाईगंज धंनजय नाकाडे मा.आ. शा. कोकळी ८ ते १०
गडचिरोली आरमोरी लिसीट प्राथ. आ. शाळा ठाणेगांव १ ते ७
१० गडचिरोली गडचिरोली स्वा. वि.दा. सावरकर प्रा. आ.शाळा चांदाळा १ ते ७
११ गडचिरोली गडचिरोली अंकुर प्राथमिक आश्रमशाळा वैरागड ता.आरमोरी जि.गडचिरोली १ ते ७

चंद्रपूर जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
चंद्रपूर जिवती श्री. वसंतराव नाईक प्रा. आ. शाळा दमपूर मौदा १ ते ४
चंद्रपूर जिवती श्रीमती पन्नाबाई माध्य. आ. शाळा दमपूर मौदा ५ ते १०
चंद्रपूर जिवती श्रीमती पन्नाबाई उच्च माध्य. आ. शाळा दमपूर मौदा ११ ते १२
चंद्रपूर जिवती वसंतराव पाटील प्रा. आ. शाळा पिटीगुडा १ ते ४
चंद्रपूर जिवती मा. आ. शाळा पिटीगुडा ५ ते १०
चंद्रपूर जिवती उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा पिटीगुडा ११ ते १२
चंद्रपूर जिवती स्व. सदाशिव पाटील चटप आ. शाळा धोंडाअजुर्नी १ ते ७
चंद्रपूर जिवती स्व. भाऊराव पाटील चटप माध्य. आ. शा. इंजापूर ५ ते १०
चंद्रपूर जिवती श्री. भारतरत्न राजीव गांधी प्रा. आ. शा. शेणगांव १ ते ७
१० चंद्रपूर जिवती संजय गांधी प्रा. आ. शाळा नगराळा (खु) १ ते ४
११ चंद्रपूर जिवती श्र्झ्र्ी. अम्बुनाईक माध्य आ. शाळा नगराळा (खु) ५ ते १०
१२ चंद्रपूर जिवती स्व. सदाशिव पाटील चटप प्राथमिक आ. शाळा गुडशेला १ ते ७
१३ चंद्रपूर जिवती सौ. लालीबाई माध्य. आ. शाळा जिवती ८ ते १०
१४ चंद्रपूर जिवती माध्य. आ. शाळा धानोली ५ ते १०
१५ चंद्रपूर राजूरा सुधाकरराव नाईक प्रा. आ.शाळा लक्क्डकोट १ ते ७
१६ चंद्रपूर राजूरा सांगडा पाटील प्रा. आ. शाळा कावडगोंदी १ ते ७
१७ चंद्रपूर राजूरा प्रियदर्शनी श्रीमती इंदीरा गांधी प्रा. आ. शाळा भूरकूंडा १ ते ७
१८ चंद्रपूर राजूरा स्व. वसंतराव नाईक प्रा. आ. शाळा चंदनवाही १ ते ७
१९ चंद्रपूर कोरपना वनिता प्रा. आ. शाळा इंजापूर १ ते ४
२० चंद्रपूर कोरपना प्रतिभा प्रा.आ. शाळा धानोली १ ते ४
२१ चंद्रपूर कोरपना स्व. भाऊराव पाटील चटप प्राथमिक आ. शाळा गडचादूर १ ते ७
२२ चंद्रपूर कोरपना स्व. चमनशेठ प्रा. आ. शाळा कोडशी (खुर्द) १ ते ७
२३ चंद्रपूर सावली जिजामाता प्रा. आ. शा. दाबगांव सुशी १ ते ७
२४ चंद्रपूर सावली श्रीमती भागरथाबाई सडमाके प्रा. आ. शाळा कडोली १ ते ७
२५ चंद्रपूर भद्रावती घमाबाई प्रा.आ.शाळा बरांजतांडा १ ते ४
२६ चंद्रपूर चंद्रपूर खेमाजी नाईक प्रा.आ.शा. कारवा १ ते ४
२७ चंद्रपूर चंद्रपूर मा. आ. शाळा कारवा ५ ते १०
२८ चंद्रपूर बल्लारशा श्रीराम भटक्या जमाती विजा प्रा. आ. शा. मानोरा १ ते ७
२९ चंद्रपूर पोंभुर्णा स्व. गंगाराम नाईक माध्य.आ.शा. आंबेधानोरा ८ ते १०
३० चंद्रपूर पोंभुर्णा स्व.गंगाराम नाईक उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा आंबेधानोरा ता.पोभूर्णा ११ ते १२
३१ चंद्रपूर पोंभुर्णा घमाबाई मा..आ.शा. बरांजतांडा ५ ते १०

भंडारा जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
भंडारा पवनी बाबा खंताळू विजाभज प्राथ. आ शाळा गोसे बु. ता. पवनी १ ते ७
भंडारा पवनी बाबा खंताळू विजाभज माध्य. आ शाळा गोसे बु. ता. पवनी ८ ते १०
भंडारा लाखणी कस्तुरबा गंाधी प्राथ. आ. शाळा चान्ना ता. लाखनी १ ते ७
भंडारा भंडारा कामराज विजाभज प्राथ. आ. शाळा सुरेवाडा ता.जि.भंडारा १ ते ७
भंडारा लांखादुर श्री. चक्रधर स्वामी विजाभज प्राथ. आ. शाळा सरांडी मेंढा/चप्राउ १ ते ७
भंडारा लांखादुर श्री. स्वामी समर्थ विजाभज प्राथ. आ. शाळा सरांडी ता. लाखादुर १ ते ७
भंडारा तुमसर प्राथ. आ शाळा आसलपानी (विमाप्र) १ ते ७

औरंगाबाद

औरंगाबाद जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
औरंगाबाद औरंगाबाद प्राथ. आश्रमशाळा शिवगड तांडा १ ते ४
औरंगाबाद औरंगाबाद माध्य.आश्रमशाळा शिवगड तांडा ५ ते १०
औरंगाबाद औरंगाबाद उच्च मा.आ.शाळा, शिवगडतांडा, ता.औरंगाबाद ११ ते १२
औरंगाबाद औरंगाबाद प्राथ. आश्रमशाळा कचनेर तांडा १ ते ४
औरंगाबाद औरंगाबाद माध्य. आश्रमशाळा कचनेर तांडा ५ ते १०
औरंगाबाद औरंगाबाद प्राथ. आश्रमशाळा गेवराई (मर्दा) १ ते ७
औरंगाबाद औरंगाबाद प्राथ. आश्रमशाळा आडगांव १ ते ७
औरंगाबाद औरंगाबाद प्राथ. आश्रमशाळा वेरुळतांडा १ ते ४
औरंगाबाद औरंगाबाद माध्य. आश्रमशाळा वेरुळतांडा ५ ते १०
१० औरंगाबाद औरंगाबाद उच्च मा.आ.शाळा, वेरुळतांडा, ता.खुलताबाद ११ ते १२
११ औरंगाबाद औरंगाबाद प्राथ. आ. शाळा बोकूडजळगंाव १ ते ७
१२ औरंगाबाद औरंगाबाद माध्य. आ. शाळा बोकूडजळगांव ८ ते १०
१३ औरंगाबाद औरंगाबाद उच्च मा.आ.शाळा, बोकुड जळगांव ता.पैठण ११ ते १२
१४ औरंगाबाद औरंगाबाद प्राथ.आ. शाळा शिवराई(वाळूज) १ ते ७
१५ औरंगाबाद औरंगाबाद प्राथ. आश्रमशाळा अजंनडोह १ ते ७
१६ औरंगाबाद औरंगाबाद प्राथ. आश्रमशाळा गेवराई (सेमी) १ ते ७
१७ औरंगाबाद औरंगाबाद प्राथ. आ. शाळा गेवराई (तांडा) १ ते ७
१८ औरंगाबाद सोयगाव प्राथ. आश्रमशाळा घाणेगाव १ ते ७
१९ औरंगाबाद सोयगाव माध्य. आश्रमशाळा घाणेगांव ८ ते १०
२० औरंगाबाद सिल्लोड प्राथ.आ. शाळा सिरसाळा तांडा १ ते ७
२१ औरंगाबाद सिल्लोड माध्य. आ. शाळा सिरसाळा तांडा ८ ते १०
२२ औरंगाबाद सिल्लोड प्राथ. आश्रमशाळा जटवाडा १ ते ७
२३ औरंगाबाद सिल्लोड माध्य. आश्रमशाळा जटवाडा ८ ते १०
२४ औरंगाबाद सिल्लोड उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा जटवाडा ता.सिल्लोड ११ ते १२
२५ औरंगाबाद कन्नड प्राथ. आश्रमशाळा तेलवाडी १ ते ७
२६ औरंगाबाद कन्नड माध्य. आश्रमशाळा तेलवाडी ८ ते १०
२७ औरंगाबाद कन्नड उच्च मा.आ.शाळा, तेलवाडी, ता.कन्नड ११ ते १२
२८ औरंगाबाद कन्नड प्राथ. आश्रमशाळा घुसुरतांडा १ ते ७
२९ औरंगाबाद कन्नड प्राथ. आश्रमशाळा अंबातांडा १ ते ४
३० औरंगाबाद कन्नड माध्य. आश्रमशाळा अंबातांडा ५ ते १०
३१ औरंगाबाद कन्नड उच्च मा.आ.शाळा, आंबा तांडा, ता.कन्नड ११ ते १२
३२ औरंगाबाद कन्नड प्राथ. आ. शाळा ब्राम्हणी गराडा १ ते ४
३३ औरंगाबाद कन्नड माध्य. आ. शाळा ब्राम्हणी गराडा ५ ते १०
३४ औरंगाबाद कन्नड उच्च मा.आ.शाळा, ब्राम्हणीगराडा, ता.कन्नड ११ ते १२
३५ औरंगाबाद कन्नड प्राथ. आश्रमशाळा चापानेर १ ते ७
३६ औरंगाबाद पैठण प्राथ. आश्रमशाळा पिंपळवाडी १ ते ७
३७ औरंगाबाद पैठण प्राथ. आश्रमशाळा पैठणखेडा १ ते ७
३८ औरंगाबाद पैठण प्राथ. आश्रमशाळा बडोदा बाजार १ ते ७

परभणी जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
परभणी परभणी प्राथ. आश्रमशाळा दर्गारोड १ ते ४
परभणी परभणी माध्य. आश्रमशाळा दर्गारोड ५ ते १०
परभणी परभणी माध्य. आश्रमशाळा साडेगांव ८ ते १०
परभणी परभणी उच्च मा.आ.शाळा, साडेगांव, ता.जि.परभणी ११ ते १२
परभणी सेलू प्राथ. आश्रमशाळा वालूर १ ते ७
परभणी सेलू माध्य. आश्रमशाळा वालूर ८ ते १०
परभणी सेलू उच्च मा.आ.शाळा, वालूर, ता.सेलू ११ ते १२
परभणी गंगाखेड प्राथ. आश्रमशाळा सुरळवाडी १ ते ७
परभणी गंगाखेड माध्य. आश्रमशाळा सुरळवाडी ८ ते १०
१० परभणी गंगाखेड प्राथ. आश्रमशाळा मालेवाडी १ ते ७
११ परभणी गंगाखेड माध्य. आश्रमशाळा मालेवाडी ८ ते १०
१२ परभणी गंगाखेड उच्च मा.आ.शाळा, मालेवाडी, ता.गंगाखेड ११ ते १२
१३ परभणी गंगाखेड प्राथ. आश्रमशाळा राणीसावरगांव १ ते ७
१४ परभणी गंगाखेड माध्य.आ. शाळा राणीसावरगांव ८ ते १०
१५ परभणी गंगाखेड उच्च मा.आ.शाळा, राणीसावरगांव, ता.गंगाखेड ११ ते १२
१६ परभणी गंगाखेड प्राथ. आश्रमशाळा वागदरा १ ते ७
१७ परभणी गंगाखेड माध्य. आश्रमशाळा वागदरा ८ ते १०
१८ परभणी गंगाखेड उच्च मा.आ.शाळा, वाघदरातांडा, ता.पालम ११ ते १२
१९ परभणी जिंतूर प्राथ. आश्रमशाळा सोहमगड १ ते ७
२० परभणी जिंतूर माध्य. आश्रमशाळा सोहमगड ८ ते १०
२१ परभणी जिंतूर प्राथ. आश्रमशाळा ईटोली १ ते ७
२२ परभणी जिंतूर माध्य. आश्रमशाळा ईटोली ८ ते १०
२३ परभणी जिंतूर उच्च मा.आ.शाळा, इटोली, ता.जिंतूर ११ ते १२
२४ परभणी जिंतूर प्राथ. आश्रमशाळा चारठाणा १ ते ७
२५ परभणी जिंतूर माध्य. आश्रमशाळा चारठाणा ८ ते १०
२६ परभणी जिंतूर उच्च मा.आ.शाळा, चारठाणा, ता.जिंतूर ११ ते १२
२७ परभणी जिंतूर प्राथ. आश्रमशाळा गडदगव्हाण १ ते ७
२८ परभणी जिंतूर माध्य. आश्रमशाळा गडदगव्हाण ८ ते १०
२९ परभणी जिंतूर उच्च मा.आ.शाळा, गडदगव्हाण, ता.जिंतूर ११ ते १२
३० परभणी पालम प्राथ. आश्रमशाळा फूटतलाव १ ते ४
३१ परभणी पालम माध्य.आश्रमशाळा फूटतलाव ५ ते १०
३२ परभणी पालम प्राथ. आश्रमशाळा पेंडू खुर्द १ ते ७
३३ परभणी पालम प्राथ. आश्रमशाळा मोजमाबाद १ ते ७
३४ परभणी पालम माध्य. आश्रमशाळा मोजमाबाद ८ ते १०
३५ परभणी पालम उच्च मा.आ.शाळा, मोजमाबाद, ता.पालम ११ ते १२
३६ परभणी पालम प्राथ. आश्रमशाळा रामपुर तांडा १ ते ७
३७ परभणी पालम प्राथ. आश्रमशाळा बनवस ८ ते १०
३८ परभणी पालम उच्च मा.आ.शाळा, बनवस, ता.पालम ११ ते १२
३९ परभणी परभणी प्राथ.आश्रमशाळा धनगर टाकळी १ ते ७

जालना जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
जालना मंठा अहिल्याबाई होळकर प्रा. आ. शाळा पागरी (गो) १ ते ७
जालना जालना प्राथ. आश्रमशाळा शिवणी तांडा १ ते ७
जालना जालना माध्य. आश्रमशाळा राठोडनगर ८ ते १०
जालना जालना उच्च मा.आ.शाळा, शिवणी राठोडनगर, ता.जि.जालना ११ ते १२
जालना जालना भन्ते नागसेन प्रा. आ.शा.वडगाव वखारी १ ते ७
जालना बदनापूर भगवानबाबा प्रा. आ.शा. आन्वी १ ते ७
जालना बदनापूर मॉ. मिनाताई ठाकरे प्रा. आ.शाळा धामणगांव १ ते ७
जालना बदनापूर बदुनाईक प्रा. आ. शाळा तुपेवाडी १ ते ७
जालना बदनापूर बदुनाईक मा.आ. शाळा तुपेवाडी ८ ते १०
१० जालना बदनापूर उच्च मा.आ.शाळा, मुक्ताईनगर, तुपेवाडी ११ ते १२
११ जालना बदनापूर प्राथ. आश्रमशाळा केळीगव्हाण १ ते ७
१२ जालना भोकरदन रावसाहेब दानवे पाटील प्रा.आ. शाळा धावडा १ ते ७
१३ जालना घनसांवगी लक्ष्मण पाटील खोतकर प्रा.आ. शाळा राणीउंचेगाव घनसांवगी १ ते ७
१४ जालना परतूर प्राथ. आश्रमशाळा आष्टी १ ते ७
१५ जालना जाफ्राबाद प्राथ. आश्रमशाळा माहोरा १ ते ७

बीड जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
बीड बीड प्राथ. आश्रमशाळा पोखरी पो. घाटसावळी १ ते ७
बीड बीड माध्य. आश्रमशाळा पोखरी ८ ते १०
बीड बीड प्राथ. आश्रमशाळा नाळवंडी १ ते ७
बीड बीड प्राथ. आश्रमशाळा अंथरवन पिंप्री १ ते ४
बीड बीड माध्य. आश्रमशाळा अंथ्रवन पिंप्री ५ ते १०
बीड बीड उच्च मा.आ.शाळा, अंथरवनपिंपरी ता.बीड ११ ते १२
बीड बीड प्राथ. आश्रमशाळा बहिरवाडी १ ते ७
बीड गेवराई प्राथ.आ.शाळा नाईकनगर गेवराई १ ते ४
बीड गेवराई माध्य. आश्रमशाळा नाईकनगर गेवराई ५ ते १०
१० बीड गेवराई उच्च मा.आ.शाळा, गेवराई, ता.गेवराई ११ ते १२
११ बीड गेवराई प्राथ. आश्रमशाळा वसंतनगर पाचेगाव १ ते ४
१२ बीड गेवराई माध्य. आश्रमशाळा पाचेगांव ५ ते १०
१३ बीड गेवराई उच्च मा.आ.शाळा, पाचेगांव ता.गेवराई ११ ते १२
१४ बीड परळी प्राथ. आश्रमशाळा शिवाजी नगरपरळी १ ते ४
१५ बीड परळी माध्य. आश्रमशाळा शिवाजीनगर परळी ५ ते १०
१६ बीड परळी प्राथ. आश्रमशाळा दारावती १ ते ७
१७ बीड परळी माध्य. आश्रमशाळा दारावती ८ ते १०
१८ बीड परळी उच्च मा.आ.शाळा, दारावती ता.परळी ११ ते १२
१९ बीड परळी प्राथ. आश्रमशाळा वसंतनगर १ ते ७
२० बीड परळी माध्य. आ. शाळा वसंतनगर ८ ते १०
२१ बीड परळी उच्च मा.आ.शाळा, वसंतनगर, ता.परळी ११ ते १२
२२ बीड परळी प्राथ. आश्रमशाळा कौडगांवहुडा १ ते ७
२३ बीड परळी माध्य. आश्रमशाळा कौडगांवहुडा ८ ते १०
२४ बीड परळी उच्च मा.आ.शाळा, कौडगांव हुडा ता.परळी ११ ते १२
२५ बीड परळी प्राथ. आश्रमशाळा लेंडेवाडी १ ते ७
२६ बीड अंबाजोगाई प्राथ. आश्रमशाळा वाघाळा १ ते ७
२७ बीड अंबाजोगाई प्राथ. आश्रमशाळा अंबाजोगाई १ ते ४
२८ बीड अंबाजोगाई माध्य. आश्रमशाळा अंबाजोगाई ५ ते १०
२९ बीड अंबाजोगाई प्राथ. आश्रमशाळा साकूड १ ते ७
३० बीड माजलगांव प्राथ. आश्रमशाळा वारोळा १ ते ४
३१ बीड माजलगांव माध्य. आश्रमशाळा वारोळा ५ ते १०
३२ बीड माजलगांव उच्च मा.आ.शाळा, वारोळा, ता.माजलगांव ११ ते १२
३३ बीड माजलगांव प्राथ. आश्रमशाळा रामनगर १ ते ७
३४ बीड माजलगांव माध्य. आश्रमशाळा रामनगर ८ ते १०
३५ बीड आष्टी प्राथ. आश्रमशाळा मराठवाडी १ ते ४
३६ बीड आष्टी माध्य.आ. शाळा मराठवाडी तांडा ५ ते १०
३७ बीड आष्टी उच्च मा.आ.शाळा, मराठवाडी तांडा, ता.आष्टी ११ ते १२
३८ बीड केज प्राथ. आश्रमशाळा केज (ऊसतोड) १ ते ७
३९ बीड केज प्राथ. आश्रमशाळा टाकळी १ ते ७
४० बीड शिरुर (का) प्राथ. आश्रमशाळा पिंपळनेर १ ते ७
४१ बीड पाटोदा प्राथ. आश्रमशाळा वडझरी १ ते ७
४२ बीड धारुर प्राथ. आश्रमशाळा सोनीमोहा १ ते ७

लातूर

उस्मानाबाद जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
उस्मानाबाद उस्मानाबाद प्रा. आ. शाळा घांटग्री १ ते ७
उस्मानाबाद उस्मानाबाद मा. आ. शाळा घांटग्री ८ ते १०
उस्मानाबाद उस्मानाबाद उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा घांटग्री ता.जि.उस्मानाबाद ११ ते १२
उस्मानाबाद उस्मानाबाद प्रा. आ. शाळा शिंगोली १ ते ४
उस्मानाबाद उस्मानाबाद मा. आ. शाळा शिंगोली ५ ते १०
उस्मानाबाद उस्मानाबाद प्रा. आ. शाळा बावी १ ते ७
उस्मानाबाद उस्मानाबाद मा. आ. शाळा बावी ८ ते १०
उस्मानाबाद उस्मानाबाद उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा बावी ता.जि.उस्मानाबाद ११ ते १२
उस्मानाबाद उस्मानाबाद प्रा. आ. शाळा येवती १ ते ७
१० उस्मानाबाद उस्मानाबाद मा. आ. शाळा येवती ८ ते १०
११ उस्मानाबाद उस्मानाबाद उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा येवती ता.जि.उस्मानाबाद ११ ते १२
१२ उस्मानाबाद उस्मानाबाद प्रा. आ. शाळा उमरेगव्हाण १ ते ७
१३ उस्मानाबाद तुळजापूर प्रा. आ. शाळा नळदुर्ग १ ते ७
१४ उस्मानाबाद तुळजापूर मा. आ. शाळा नळदुर्ग ८ ते १०
१५ उस्मानाबाद तुळजापूर प्रा. आ. शाळा होर्टी १ ते ७
१६ उस्मानाबाद तुळजापूर मा. आ. शाळा होर्टी ८ ते १०
१७ उस्मानाबाद तुळजापूर प्रा. आ. शाळा मंगरुळ यमगरवाडी, १ ते ७
१८ उस्मानाबाद तुळजापूर माध्यमिक आश्रमशाळा, मंगरुळ यमगरवाडी  
१९ उस्मानाबाद तुळजापूर प्रा. आ. शाळा जळकोट १ ते ७
२० उस्मानाबाद तुळजापूर मा. आ. शाळा जळकोट ८ ते १०
२१ उस्मानाबाद तुळजापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा जळकोट ता.तुळजापूर जि.उस्मानाबाद ११ ते १२
२२ उस्मानाबाद लोहरा प्रा. आ. शाळा आष्टा (का) १ ते ७
२३ उस्मानाबाद लोहरा प्रा. आ. शाळा होळी १ ते ७
२४ उस्मानाबाद लोहरा/ उमरगा मा. आ. शाळा होळी/पेठसांगवी ८ ते १०
२५ उस्मानाबाद लोहरा प्रा. आ. शाळा मार्डी १ ते ७
२६ उस्मानाबाद लोहरा प्रा. आ. शाळा भोसगा १ ते ७
२७ उस्मानाबाद उमरगा प्रा. आ. शाळा सुदरवाडी १ ते ७
२८ उस्मानाबाद उमरगा मा. आ. शाळा सुदरवाडी ८ ते १०
२९ उस्मानाबाद उमरगा उच्च मा. आ. शाळा सुदरवाडी ११ ते १२
३० उस्मानाबाद उमरगा प्रा. आ. शाळा तुरोरी १ ते ७
३१ उस्मानाबाद उमरगा प्रा. आ. शाळा कोरेगाव १ ते ७
३२ उस्मानाबाद उमरगा प्रा. आ. शाळा बलसूर १ ते ७
३३ उस्मानाबाद उमरगा मा. आ. शाळा बलसूर ८ ते १०
३४ उस्मानाबाद उमरगा प्रा. आ. शाळा कवठा १ ते ७
३५ उस्मानाबाद भूम प्रा. आ. शाळा नळी १ ते ७
३६ उस्मानाबाद भूम माध्य. आ. शाळा नळी ८ ते १०
३७ उस्मानाबाद भूम उच्च माध्य. आ. शाळा नळी ११ ते १२

नांदेड जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
नांदेड नांदेड इेंदिरा गांधी प्रा. आ. शाळा असर्जन कॅम्प ता नांदेड १ ते ७
नांदेड नांदेड स्वामी विवेकांनद प्रा.आ. शाळा वाघाळा ता.जि. नांदेड १ ते ४
नांदेड नांदेड माध्य. आ. शाळा वाघोळा ५ ते १०
नांदेड नांदेड उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा वाघोळा ता.जि.नांदेड ११ ते १२
नांदेड नांदेड पु. अहिल्यादेवी होळकर प्रा. आ. शाळा हस्सापूर ता.जि. नांदेड १ ते ४
नांदेड नांदेड जिजामाता मा. आ. शाळा हस्सापूर ता.जि. नांदेड ५ ते १०
नांदेड नांदेड उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा हस्सापूर ता.जि.नांदेड ११ ते १२
नांदेड नांदेड थावरजी प्रा.आ. शाळा पासदगाव ता.जि. नांदेड १ ते ७
नांदेड नांदेड श्री. गोविंद प्रा.आ. शाळा काकंडी ता.जि. नंादेड १ ते ७
१० नांदेड नांदेड प्रा.आ. शाळा ब्राम्हणवाडा (मुगट) मुदखेड १ ते ७
११ नांदेड नांदेड माध्य. आ. शाळा ब्राम्हणवाडा (मनुर) मुदखेड ८ ते १०
१२ नांदेड अर्धापूर सरस्वती प्रा.आ. शाळा डौर १ ते ७
१३ नांदेड मुदखेड प्रा.आ. शाळा मुदखेड १ ते ७
१४ नांदेड मुदखेड मा.आ. शाळा मुदखेड ८ ते १०
१५ नांदेड मुदखेड उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा मुदख्खेड ता.मुदखेड जि.नांदेड ११ ते १२
१६ नांदेड हि. नगर मनिषा प्रा. आ. शाळा जगदिशनगर पोटा (बु) १ ते ७
१७ नांदेड हि. नगर मनिषा मा. आ. शाळा जगदिशनगर पोटा (बु) ८ ते १०
१८ नांदेड हि. नगर मनिषा उच्च मा. आ. शाळा जगदिशनगर पोटा (बु) ११ ते १२
१९ नांदेड भोकर प्रा.आ. शाळा भोकर १ ते ७
२० नांदेड भोकर मा.आ. शाळा भोकर ८ ते १०
२१ नांदेड भोकर उच्च मा.आ. शाळा भोकर ११ ते १२
२२ नांदेड भोकर प्रा.आ. शाळा जांभळी १ ते ४
२३ नांदेड उमरी श्री. संत दासगूण महाराज प्रा. आ. शाळा उमरी १ ते ४
२४ नांदेड उमरी श्री. संत दासगूण महाराज मा. आ. शाळा उमरी ५ ते १०
२५     उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा मनुर ता.उमरी जि.नांदेड ११ ते १२
२६ नांदेड बिलोली संत गोरोबा प्रा. आ. शाळा कुंडलवाडी बिलोली १ ते ७
२७ नांदेड बिलोली माध्यमिक आ. शा दगडापूर ता. बिलोली ८ ते १०
२८ नांदेड देगलूर प्रा. आ. शाळा भुतन हिप्परगा १ ते ७
२९ नांदेड देगलूर प्रतिभादेवी प्रा.आ. शाळा शिळवणी बॉर्डर तांडा १ ते ४
३० नांदेड देगलूर माध्यमिक आ. शाळा शिळवणी बॉर्डर तांडा ५ ते १०
३१ नांदेड देगलूर उच्च माध्यमिक आ. शाळा शिळवणी बॉर्डर तांडा ११ ते १२
३२ नांदेड देगलूर वसंतराव नाईक प्रा.आ. शाळा (गंवडगाव) हाणेगांव १ ते ७
३३ नांदेड नायगाव प्रा.आ. शाळा कुंटुर तांडा १ ते ४
३४ नांदेड नायगाव मा.आ. शाळा कुंटुर तांडा ५ ते १०
३५ नांदेड नायगाव उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा कुंटूरतांडा ता.नायगांव खै जि.नांदेड ११ ते १२
३६ नांदेड नायगाव प्रा.आ. शाळा अशोकनगर मुगाव तांडा १ ते ७
३७ नांदेड नायगाव प्रा.आ. शाळा मरवाळी तांडा १ ते ४
३८ नांदेड नायगाव माध्य.आ. शाळा मरवाळी तांडा ५ ते १०
३९ नांदेड नायगाव उच्च माध्य.आ. शाळा मरवाळी तांडा ११ ते १२
४० नांदेड मुखेड छत्रपती शाहू महाराज प्रा. आ. शाळा होकार्णा १ ते ७
४१ नांदेड मुखेड प्रा.आ. शाळा वसंतनगर कोटग्याळ १ ते ४
४२ नांदेड मुखेड माध्य.आ. शाळा वसंतनगर कोटग्याळ ५ ते १०
४३     कनिष्ठ महाविद्यालय , वसंतनगर कोटग्याळ ता. मुखेड ११ ते १२
४४ नांदेड मुखेड प्रा.आ.शाळा कमळेवाडी १ ते ४
४५ नांदेड मुखेड मा.आ. शाळा कमळेवाडी ५ ते १०
४६ नांदेड मुखेड प्राथ .आ. शाळा चव्हाणवाडी १ ते ४
४७ नांदेड मुखेड माध्य .आ. शाळा चव्हाणवाडी ५ ते १०
४८ नांदेड मुखेड उच्च माध्य .आ. शाळा चव्हाणवाडी ११ ते १२
४९ नांदेड मुखेड प्रा.आ. शाळा मांजरी १ ते ७
५० नांदेड मुखेड माध्य.आ.शाळा मांंजरी ८ ते १०
५१ नांदेड मुखेड प्रा.आ. शाळा कृष्णवाडी १ ते ७
५२ नांदेड मुखेड मा.आ. शाळा कृष्णवाडी ८ ते १०
५३ नांदेड मुखेड श्री. जेमलानाईक प्रा.आ. शाळा सकनुरतांडा १ ते ७
५४ नांदेड मुखेड श्री. जेमलानाईक मा.आ. शाळा सकनुरतांडा ८ ते १०
५५ नांदेड मुखेड उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सकनुरतांडा ता.मुखेड जि.नांदेड ११ ते १२
५६ नांदेड मुखेड माधवराव पाटील प्रा.आ. शाळा हाळणी १ ते ७
५७ नांदेड मुखेड विद्यानिकेतन कमळेवाडी ता.मुखेड जि.नांदेड ५ ते १२
५८ नांदेड कंधार प्रा.आ. शाळा गांधीनगर १ ते ४
५९ नांदेड कंधार माध्य.आ. शाळा गांधीनगर ५ ते १०
६० नांदेड कंधार उच्च माध्य.आ. शाळा गांधीनगर ११ ते १२
६१ नांदेड कंधार प्रा.आ. शाळा रामनगर बिजेवाडी १ ते ४
६२ नांदेड कंधार मा.आ. शाळा रामनगर बिजेवाडी ५ ते १०
६३ नांदेड कंधार प्रा.आ. शाळा नेहरुनगर नागलगाव १ ते ७
६४ नांदेड कंधार माध्य.आ. शाळा नेहरुनगर नागलगाव ८ ते १०
६५ नांदेड कंधार उच्च माध्य.आ. शाळा नेहरुनगर नागलगाव ११ ते १२
६६ नांदेड कंधार प्रा.आ. शाळा मानसपूरी १ ते ७
६७ नांदेड कंधार श्री. मधूकरराव नाईक प्रा.आ. शाळा रामानाईक तांडा १ ते ७
६८ नांदेड कंधार कै. सोमानाईक मा. आ. शाळा रामानाईक तांडा ८ ते १०
६९ नांदेड कंधार के. शंकर पाटील प्रा.आ. शाळा शिराढोण १ ते ७
७० नांदेड कंधार माध्यमिक .आ. शाळा शिराढोण ८ ते १०
७१ नांदेड लोहा मातोश्री प्रा.आ. शाळा माळाकोळी १ ते ७
७२ नांदेड लोहा मॉ साहेब स्व. सौ. मिनाताई ठाकरे प्रा.आ. शाळा रिसनगाव १ ते ७
७३ नांदेड लोहा स्व. सोमसिंग नाईक प्रा.आ. शाळा विठठ्ल नगर १ ते ७
७४ नांदेड लोहा स्व. सोमसिंग नाईक मा.आ. शाळा विठठ्ल नगर ८ ते १०
७५ नांदेड लोहा प्रा.आ. शाळा नेहरुनगर लिंबोटी गवंडगाव १ ते ४
७६ नांदेड लोहा माध्य.आ. शाळा नेहरुनगर लिंबोटी गवंडगाव ५ ते १०
७७ नांदेड हदगाव स्वा.सै बापूराव दा पाटील पळसकर प्रा.आ. शाळा पळसा १ ते ७
७८ नांदेड हदगाव स्वा.सै बापूराव दा पाटील पळसकर मा..आ. शाळा पळसा ८ ते १०
७९ नांदेड हदगाव उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा पळसा ता.हद्गांव जि.नांदेड ११ ते १२
८० नांदेड हदगाव कै. थावरा नाईक प्रा.आ. शाळा चाभरा तांडा १ ते ७
८१ नांदेड हदगाव सुहास राठोड प्रा.आ. शाळा वारकवाडी १ ते ७
८२ नांदेड किनवट श्रीमती शोभना लक्ष्मण नाईक प्रा.आ. शाळा पळशी तांडा १ ते ७
८३ नांदेड किनवट श्रीमती शोभना लक्ष्मण नाईक मा.आ. शाळा पळशी तांडा ८ ते १०
८४ नांदेड किनवट उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा पळशीतांडा ता.किनवट जि.नांदेड ११ ते १२
८५ नांदेड किनवट विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रा.आ. शाळा राजगड १ ते ७
८६ नांदेड किनवट श्री. धावजी लक्ष्मण नाईक प्रा.आ. शाळा दहेली तांडा १ ते ७
८७ नांदेड किनवट श्री. धावजी लक्ष्मण नाईक मा.आ. शाळा दहेली तांडा ८ ते १०
८८ नांदेड किनवट उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा दहेलीतांडा ता.किनवट जि.नांदेड ११ ते १२

लातूर जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
लातूर लातूर प्रा. आ. शाळा कोळपातांडा १ ते ७
लातूर लातूर प्रा. आ. शाळा चिंचोलीराव गाव १ ते ७
लातूर लातूर मा. आ. शाळा चिंचोलीराव वाडी ५ ते १०
लातूर लातूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा चिंचोलीराव कारखाना ता.जि.लातूर ११ ते १२
लातूर लातूर प्रा. आ. शाळा कानडीबोरगांव १ ते ४
लातूर लातूर मा. आ. शाळा कानडीबोरगंाव ५ ते १०
लातूर लातूर प्रा. आ. शाळा महापूर १ ते ७
लातूर लातूर मा. आ. शाळा महापूर ८ ते १०
लातूर लातूर उच्च मा. आ. शाळा महापूर ११ ते १२
१० लातूर लातूर प्रा. आ. शाळा काटगांव तांडा १ ते ७
११ लातूर रेणापूर प्रा. आ. शाळा रेणापूर १ ते ४
१२ लातूर रेणापूर मा. आ. शाळा रेणापूर ५ ते १०
१३ लातूर रेणापूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा रेणापूर ता.रेणापूर जि.लातूर ११ ते १२
१४ लातूर रेणापूर प्रा. आ. शाळा भंडारवाडी १ ते ७
१५ लातूर औसा प्रा. आ. शाळा देवताळा १ ते ४
१६ लातूर औसा मा. आ. शाळा देवताळा ५ ते १०
१७ लातूर औसा प्रा. आ. शाळा मनोहर तांडा १ ते ४
१८ लातूर औसा मा. आ. शाळा मनोहर तांडा ५ ते १०
१९ लातूर औसा उच्च मा. आ. शाळा मनोहर तांडा ११ ते १२
२० लातूर औसा प्रा. आ. शाळा सत्तरधरवाडी १ ते ७
२१ लातूर औसा मा. आ. शाळा सत्तरधरवाडी ८ ते १०
२२ लातूर औसा उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा सत्तरधरवाडी ११ ते १२
२३ लातूर औसा प्रा. आ. शाळा एकंबीतांडा १ ते ७
२४ लातूर निलंगा प्रा. आ. शाळा केळगांवतांडा १ ते ७
२५ लातूर निलंगा मा. आ. शाळा केळगावतांडा ८ ते १०
२६ लातूर निलंगा प्रा. आ. शाळा निलंगा १ ते ७
२७ लातूर निलंगा मा. आ. शाळा निलंगा ८ ते १०
२८ लातूर निलंगा प्रा. आ. शाळा दापका १ ते ७
२९ लातूर शिरुर अनंतपाळ प्रा. आ. शाळा साकोळ १ ते ७
३० लातूर अहमदपूर प्रा. आ. शाळा नाईकनगर १ ते ७
३१ लातूर अहमदपूर प्रा. आ. शाळा तुळशीरामतंाडा १ ते ७
३२ लातूर अहमदपूर मा. आ. शाळा तुळशीरामतांडा ८ ते १०
३३ लातूर अहमदपूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा तुळशीरामतांडा ११ ते १२
३४ लातूर अहमदपूर प्रा. आ. शाळा सांगवीतांडा १ ते ७
३५ लातूर अहमदपूर मा. आ. शाळा रुईतांडा ८ ते १०
३६ लातूर अहमदपूर मा. आ. शाळा मावलगाव ८ ते १०
३७ लातूर अहमदपूर माध्य. आ. शाळा धसवाडी ८ ते १०
३८ लातूर अहमदपूर प्रा. आ. शाळा किनगाव १ ते ७
३९ लातूर अहमदपूर मा. आ. शाळा किनगाव ८ ते १०
४० लातूर अहमदपूर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा किनगाव 11ते 12
४१ लातूर अहमदपूर प्रा. आ. शाळा ढाळेगाव ५ ते १०
४२ लातूर चाकूर प्रा. आ. शाळा जानवळ १ ते ७
४३ लातूर चाकूर मा. आ. शाळा जानवळ ८ ते १०
४४ लातूर चाकूर उच्च मा. आ. शाळा जानवळ ११ ते १२
४५ लातूर चाकूर प्रा. आ. शाळा वडवळ (ना) १ ते ७
४६ लातूर चाकूर मा. आ. शाळा बोथीतांडा ८ ते १०
४७ लातूर जळकोट प्रा. आ. शाळा उमरदरा १ ते ७
४८ लातूर जळकोट प्रा. आ. शाळा सुु. डोंगरगाव १ ते ४
४९ लातूर जळकोट मा. आ. शाळा सु. डोंगरगाव ५ ते १०
५० लातूर जळकोट प्रा. आ. शाळा मेवापूर १ ते ४
५१ लातूर जळकोट मा. आ. शाळा मेवापूर ५ ते १०
५२ लातूर जळकोट उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा शिवाजीनगर मेवापूर ता.उदगीर ११ ते १२
५३ लातूर जळकोट प्रा. आ. शाळा पाटोदा (बु) १ ते ७
५४ लातूर जळकोट प्रा. आ. शाळा चिंचोली अतनुर १ ते ४
५५ लातूर जळकोट मा. आ. शाळा चिंचोलीअतनुर ५ ते १०
५६ लातूर जळकोट प्रा. आ. शाळा रावणकोळा १ ते ७
५७ लातूर देवणी प्रा. आ. शाळा देवणी (बु) १ ते ७
५८ लातूर उदगीर प्रा. आ. शाळा नांवदी १ ते ४
५९ लातूर उदगीर मा. आ. शाळा नांवदी ५ ते १०
६० लातूर उदगीर उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा नांवदी ११ ते १२
६१ लातूर उदगीर प्रा. आ. शाळा नळगीर १ ते ४
६२ लातूर उदगीर मा. आ. शाळा नळगीर ५ ते १०
६३ लातूर उदगीर प्रा. आ. शाळा मादलापूररोड १ ते ४
६४ लातूर उदगीर मा. आ. शाळा मादलापूररोड ५ ते १०
६५ लातूर उदगीर प्रा. आ. शाळा जानापूर १ ते ४
६६ लातूर उदगीर मा. आ. शाळा जानापूर ५ ते १०
६७ लातूर उदगीर उच्च मा. आ. शाळा जानापूर ११ ते १२
६८ लातूर उदगीर प्रा. आ. शाळा बोरतळातांडा १ ते ७
६९ लातूर उदगीर मा. आ. शाळा बोरतळापाटी ५ ते १०
७० लातूर उदगीर उच्च मा. आ. शाळा बोरतळापाटी ११ ते १२
७१ लातूर उदगीर मा. आ. शाळा नाईकनगर उदगीर १ ते ७
७२ लातूर उदगीर प्रा. आ. शाळा मल्लापूर १ ते ७
७३ लातूर उदगीर प्रा. आ. शाळा वाढवणा (बु) १ ते ७
७४ लातूर उदगीर प्रा. आ. शाळा लोणी १ ते ७
७५ लातूर उदगीर प्रा. आ. शाळा डोगरशेळकी १ ते ७
७६ लातूर उदगीर मा. आ. शाळा डोगरशेळकी ८ ते १०

हिगेाली जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र जिल्हा तालुका शाळेचे नाव व ठिकाण कार्यरत वर्ग
हिगेाली सेनगांव प्राथमिक आ. शाळा बाभुळगांव १ ते ७
हिगेाली सेनगांव माध्यमिक आ. शाळा बाभुळगांव ८ ते १०
हिगेाली सेनगांव उच्च माध्य.आश्रमशाळा, बाभुळगांव ता.सेनगांव जि.हिगोंली ११ ते १२
हिगेाली सेनगांव प्राथमिक आ. शाळा गांगलवाडी १ ते ४
हिगेाली सेनगांव माध्यमिक आ. शाळा गांगलवाडी ५ ते १०
हिगेाली सेनगांव प्राथमिक आ. शाळा हत्ता १ ते ७
हिगेाली सेनगांव माध्यमिक आ. शाळा हत्ता ८ ते १०
हिगेाली सेनगांव उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा लिंगदरी हत्ता ता.सेनगांव जि.हिगोली ११ ते १२
हिगेाली सेनगांव प्राथमिक आ. शाळा जावळा बाजार १ ते ७
१० हिगेाली सेनगांव माध्यमिक आ. शाळा जावळा बाजार ८ ते १०
११ हिगेाली सेनगांव प्राथमिक आ. शाळा लोहरा किल्ला १ ते ४
१२ हिगेाली सेनगांव माध्यमिक आ. शाळा औंढा ५ ते १०
१३ हिगेाली सेनगांव प्राथ. आ. शाळा रामेश्वर तांडा १ ते ४
१४ हिगेाली सेनगांव माध्य. आ. शाळा रामेश्वर तांडा ५ ते १०
१५ हिगेाली सेनगांव उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा रामेश्वर तांडा ता.कळमनूरी जि.हिगोंली ११ ते १२
१६ हिगेाली सेनगांव प्राथमिक आ. शाळा वरुड १ ते ७
१७ हिगेाली सेनगांव माध्यमिक आ. शाळा वरुड ८ ते १०
१८ हिगेाली सेनगांव उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा वरुडतांडा ता.ककळमनूरी जि.हिगोली ११ ते १२
१९ हिगेाली सेनगांव प्राथमिक आ. शाळा येडशी १ ते ७
२० हिगेाली सेनगांव माध्यमिक आ. शाळा वारंगाफाटा ८ ते १०

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठीच्या आश्रमशाळा

औरंगाबाद

बीड जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र. जिल्ह्याचे नाव  सांस्थेचे नाव व पत्ता आश्रमशाळेचे नाव व पत्ता वर्ष  मान्यता निवासी संख्या
१. बीड 

बीड जिल्हा ऊसतोड कामगार विकास मंडळ

तालुका: केज व जिल्हा: बीड

साने गुरुजी निवासी प्राथमिक विद्यालय, केज  १ली ते ७वी  १२०
२. बीड 

बीड जिल्हा ऊसतोड कामगार विकास मंडळ

तालुका: कैज व जिल्हा: बीड 

साने गुरुजी निवासी माध्यमिक विद्यालय, कैज ८वी ते १०वी  १२०
३. बीड 

मराठवाडा ऊसतोड कामगार विकास मंडळ 

तालुका: परळी व जिल्हा: बीड 

श्री नागनाथ निवासी प्राथमिक विद्यालय, परळी,जिल्हा-बीड  १ली ते ७वी  १२०
४. बीड 

मराठवाडा ऊसतोड कामगार विकास मंडळ

तालुका: परळी व जिल्हा: बीड 

श्री नागनाथ निवासी माध्यमिक विद्यालय, परळी, जिल्हा-बीड  ८वी ते १०वी  १२०

विद्यानिकेतन

लातूर

नांदेड जिल्हा

Ashram School for VJNT, SBC and OBC
अ.क्र. जिल्हा  संस्थेचे नाव  शाळेचे नाव व पत्ता  वर्ष  मान्यता निवासी संख्या 
१. नांदेड  विद्यानिकेतन, 

विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल, कमळेवाडी 

 तालुका: मुखेड व जिल्हा: नांदेड 

५ वी ते १२ वी   
Back to Top