संग्रहण निविदा

अ.क्र निविदा दिनांक निविदा शीर्षक वर्णन सादर करण्याची अंतिम तारीख निविदा उघडण्याची तारीख निविदा कागदपत्र
1 प्राथमिक आश्रमशाळा बारादरी ता.जि.अहमदनगर या आश्रमशाळेचे हस्तांतरण व स्थलांतरणाबाबतचा अर्जाचा नमूना - 08/07/2023 21/06/2023 कागदपत्रे पहा
2 स्वारस्य अभिव्यक्तीबाबत सूचना

स्वारस्य अभिव्यक्तीबाबत सूचना

19/02/2022 19/02/2022 कागदपत्रे पहा
3 आश्रमशाळेसाठी डिजिटल प्रणाली निवडीबाबत निविदा

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग-गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणाकरिता…

18/02/2022 18/02/2022 कागदपत्रे पहा
4 संगणक, प्रिंटर व स्कॅनर यांच्या देखभाल व दुरुस्तीकरीता सेवासंविदा, करार करण्याकरीता दरपत्रक मागविणेबाबतय

संगणक, प्रिंटर व स्कॅनर यांच्या देखभाल व दुरुस्तीकरीता…

18/02/2022 02/02/2022 कागदपत्रे पहा
5 संचालक,इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय यांच्या आस्थापनेवरील क्षेत्रीय कार्यालयातील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत इच्छुकता मागविणे. - 16/02/2018 14/12/2016 कागदपत्रे पहा
Back to Top