मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना

Running Ashram schools for Children of Sugarcane cutting labour

इयत्ता 11 वी व इयत्ता 12 वी च्या विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्तापूर्ण शिष्यवृत्ती योजना

तपशील पहा
Running Ashram schools for Children of Sugarcane cutting labour

इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती (100टक्के केंद्र पुरस्कृत)

तपशील पहा
Running Ashram schools for Children of Sugarcane cutting labour

विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना

तपशील पहा
Running Ashram schools for Children of Sugarcane cutting labour

राज्यातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काचे व परीक्षा शुल्काचे प्रदान योजना

तपशील पहा
Running Ashram schools for Children of Sugarcane cutting labour

विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काचे व परीक्षा शुल्काचे प्रदान योजना.

तपशील पहा
Running Ashram schools for Children of Sugarcane cutting labour

इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्काचे व परीक्षा शुल्काचे प्रदान योजना

तपशील पहा
Running Ashram schools for Children of Sugarcane cutting labour

विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी व्यवसायिक प्रशिक्षण देण्याबाबत योजना.

तपशील पहा
Running Ashram schools for Children of Sugarcane cutting labour

व्यवसायिक पाठयक्रमाशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहामधील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र जमातीच्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता योजना

तपशील पहा
Back to Top