शासन निर्णय/परिपत्रक

अ.क्र शीर्षक तारीख डाउनलोड
1 विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील मुलामुलींना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सन 2021-22 साठी विद्यार्थ्याची निवड करणेबाबत. pdf (1.03 MB)
2 स्वर्गीय वसंतराव नाईक पुरस्कारास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत pdf (131 KB)
3 इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिपत्याखालील आश्रमशाळा/ विद्यानिकेतने यांच्या इमारत भाडयाबाबत. pdf (113.96 KB)
4 राज्यातील इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना. pdf (644.6 KB)
5 इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिपत्याखालील आश्रमशाळा संहितेमधील नियम क्र.18.4 मधील शब्द वगळण्यात येत असल्याबाबत.... pdf (161.53 KB)
6 इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या अधिपत्याखालील आश्रमशाळा संहितेमधील नियम क्र.3.5 मध्ये उपनियम v) नंतर उपनियम vi) जोडण्याबाबत.... pdf (2.02 MB)
7 वसतीगृह योजनेपासून वंचित असलेल्या धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना सुरू करण्याबाबत. pdf (472.29 KB)
8 राज्याच्या महसूली विभागांच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी भटक्या जमाती-क (धनगर) प्रवगातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह निर्माण करणे pdf (721.2 KB)
9 विजाभज घटकांसाठी सुरु असलेल्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेकरिता लाभार्त्ती निवडीबाबत pdf (293.93 KB)
10 इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग परिपत्रक- ४ जानेवारी, २०२१ pdf (237.34 KB)
Back to Top