भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नवी मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, नागपूर व अमरावती या महसुली विभागाच्या ठिकाणी वस्तीगृह निर्माण करणे.

A hostel room

शासन निर्णय:धवयो-२०१९/प्र.क्र-०५/विजाभज-०१, दि. १२ जानेवारी, २०२१.pdf(3.5 MB)

शासन निर्णय क्र. धवयो-२०१९/प्र. क्र. ०५/विजभाज-०१/दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०१९.pdf(3.4 MB)

योजनेचे उद्देश :-

1.गेली अनेक वर्ष विकासापासून दूर असलेल्या भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजातील मुलांना चांगले शिक्षण घेता यावे याकरिता जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी वस्तीगृहाची सोय उपलब्ध करून देणे.

2.वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर व उच्च शिक्षणाकरिता सहाय्य करणे.

3.वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांचा सांस्कृतिक गुणांचा विकास होण्यासाठी व कौशल्य विकासाकरिता   मुलामुलींना विविध सुविधा पुरविणे.

योजनेच्या अटी:-

  1. विदयार्थी हा महाराष्ट्र  राज्याचा रहिवासी असावा.
  2. सदर योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणारा विदयार्थी धनगर समाजातील असावा.
  3. कुटुंबाच्या  वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा रू. 1.00 लाख इतकी असावी.
  4. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले धनगर समाजाचे जातप्रमाणपत्र असावे.

लाभाचे स्वरुप :-

वस्तीगृहामध्ये मोफत निवास,भोजन ,शैक्षणिक साहित्य ,आरोग्य इत्यादी सोयीसुविधायुक्त निवासाची व्यवस्था करण्यात येईल.

संपर्क:-

  1. संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्त समाजकल्याण
  2. संबंधित वस्तीगृहाचे गृहपाल .
Back to Top