भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या सभासदांच्या सहकारी सूत गिरण्यांना भागभांडवल उपलब्ध करून देण्याबाबत.

Dhangar community people standing with their cattle.

माहिती उपलब्ध नाही.

Back to Top