भटक्या जमाती-क प्रवर्गातील धनगर समाजाच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना नामांकित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश मिळवून देणे.

School Going Girl from Dhangar Community.

शासन निर्णय क्रमांक: धइशाप्र: २०१९/प्र.क्र.७२/शिक्षण/दि. २९ जानेवारी, २०२०.pdf(3.3 MB)

धाराशाप्र.-२०१९/प्र.क्र.७२/शिक्षण दिनिक-५ सप्टेंबर, २०१९.pdf(742 KB)

योजनेचे उद्देश :-

  1. धनगर समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत मागे राहू नये.
  2. उच्च शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमासाठी इंग्रजी माध्यमाचा वापर होत असल्यामुळे धनगर समाजाच्या विदयार्थ्यांना बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे शक्य व्हावे याकरिता शहरातील इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे.

योजनेच्या अटी:-

  1. सदर योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणारा विदयार्थी धनगर समाजातील असावा.
  2. कुटुंबाच्या  वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा रू. 1.00 लाख इतकी असावी.
  3. सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले धनगर समाजाचे जातप्रमाणपत्र असावे.

लाभाचे स्वरुप :-

रेनकोट, भोजन, निवास खर्च, टयुशन फी, सुरक्षा अनामत, शिक्षण शुल्क, तसेच विद्यार्थ्यांना आवश्यक ते साहित्य पुरवले जाईल.

संपर्क:-

संबंधित जिल्हयाचे सहायक आयुक्त .

Back to Top